Annual Reports

Výročné správy organizácie od roku 2000 sú k dispozícii k nahliadnutiu v elektronickej podobe vo formáte PDF:

Poznámka:
Finančné správy združenia Občan a demokracia za roky 2000 až 2003 sú súčasťou obsahových správ (pozri vyššie).

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť