Vzdelávanie

AKREDITOVANÉ KURZY

Kurzy možno absolvovať ako kompletné celky, alebo len niektoré ich moduly samostatne.
 

TRÉNINGY

 

Naše vzdelávacie podujatia pokrývajú celé spektrum ľudskoprávnych tém od základných teoretických otázok ľudských práv a demokracie cez špecifické práva a slobody (napríklad sloboda prejavu, právo na informácie či právo na súkromie) až po širokú škálu tém spadajúcich do oblasti práva na rovnosť a nediskriminácie, s osobitným dôrazom na otázky spadajúce do vecnej pôsobnosti tzv. antidiskriminačného zákona – napríklad formy diskriminácie, dôvody zákazu diskriminácie, výnimky zo zásady rovnakého zaobchádzania, právna povinnosť prijímať opatrenia na ochranu pred diskrimináciou či prostriedky právnej ochrany v prípadoch diskriminácie. Osobitne sa venujeme oblasti ľudských práv žien a rodovej rovnosti.

Od svojho vzniku v roku 1992 sme realizovali viac ako 200 tréningových kurzov a workshopov s ľudskoprávnou tematikou pre rôznorodé cieľové skupiny z verejného i podnikateľského sektora – napríklad pre zástupcov a zástupkyne verejnej správy, učiteľky a učiteľov, sudcov a sudkyne, príslušníkov a príslušníčky polície či Zboru väzenskej a justičnej stráže, zástupkyne a zástupcov mimovládnych organizácií, študentov a študentky VŠ, manažmenty firiem a ich zamestnancov a zamestnankyne a pod.

Takmer všetky aktivity nášho združenia majú interdisciplinárny charakter. Naše expertky a experti z oblasti práva, psychológie, sociológie, sociálnej práce a iných spoločenských vied sa spoločne podieľajú nielen na tom, aby účastníkom a účastníčkam našich podujatí prinášali kvalitné obsahy, ale aj na tom, aby im tieto obsahy sprostredkovávali pútavou a efektívnou formou, aby im umožňovali počas vzdelávacích podujatí aktívne prejavovať a obohacovať svoj potenciál a aby im okrem informácií sprostredkúvali aj relevantné právne, psychologické a sociálne zručnosti.

Vo vzdelávacích aktivitách ODZ kombinujeme interaktívne a participatívne učenie s “tradičnými” spôsobmi vzdelávania – teda teoretickými vstupmi a odbornými prezentáciami. Konkrétne témy, obsahy, použitá metodológia a zloženia trénerských tímov sa vždy prispôsobujú potrebám a požiadavkám konkrétnej cieľovej skupiny.

Ak máte záujem – či už ako jednotlivci alebo inštitúcie – o zorganizovanie alebo účasť na našich tréningoch, workshopoch, prezentáciách alebo iných vzdelávacích podujatiach podľa Vašich potrieb, obráťte sa, prosím, na našu kanceláriu.
 

Kontakt:

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť
Ul. 29. augusta č. 38, 811 09 Bratislava
tel.: 02 - 5292 0426
fax: 02 - 5292 5568
e-mail: vzdelavanie@oad.sk
 

Z realizovaných aktivít:

 

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť