Publikácie

VYPOČÍTANÁ NESPRAVODLIVOSŤ. Zlyhávanie Slovenskej republiky v zabezpečovaní prístupu k antikoncepčným prostriedkom

Autorky:
Christina Zampas, Roseanne Kross, Adriana Lamačková, Janka Debrecéniová

Vydali: Center for Reproductive Rights (New York), Možnosť voľby, Občan, demokracia a zodpovednosť, Bratislava, marec 2011

Analytická správa dokumentuje a analyzuje právne, politické a spoločenské faktory, ktoré vytvárajú prekážky v prístupe žien a dospievajúcich dievčat k modernej antikoncepcii. Vychádza z hĺbkových rozhovorov s 29 ženami v reprodukčnom veku s rôznym sociálno-ekonomickým zázemím z okresov Prešov a Košice, a s 39 odborníčkami a odborníkmi, vrátane zástupkýň/cov mimovládnych organizácií pracujúcich so ženami. Opiera sa o výskum vnútroštátneho a medzinárodného práva a politík, ako aj publikované materiály týkajúce sa antikoncepcie.

CALCULATED INJUSTICE. The Slovak Republic´s Failure to Ensure Access to Contraceptives

Autorky:
Christina Zampas, Roseanne Kross, Adriana Lamačková, Janka Debrecéniová

Vydali: Center for Reproductive Rights (New York), Možnosť voľby, Občan, demokracia a zodpovednosť, Bratislava, marec 2011

Anglická verzia publikácie VYPOČÍTANÁ NESPRAVODLIVOSŤ. Zlyhávanie Slovenskej republiky v zabezpečovaní prístupu k antikoncepčným prostriedkom

Antidiskriminačný zákon - Komentár

Obálka publikácie Komentár k antidiskriminačnému zákonu

Autorka: Janka Debrecéniová

Vydalo: združenie Občan, demokracia a zodpovednosť, Bratislava, január 2011

Dotlač úspešnej odbornej publikácie
Cena 23 €

Prvá – a zatiaľ jediná – publikácia svojho druhu na Slovensku podáva podrobný komentár ku všetkým ustanoveniam antidiskriminačného zákona. Autorka v ňom podrobne a zrozumiteľne komentuje všetky ustanovenia zákona a systematizuje teoretické poznatky slúžiace na jeho výklad. Zároveň uvádza praktické námety na jeho uplatnenie v praxi, pričom sa detailne zaoberá aj zákonnými výnimkami zo zásady rovnakého zaobchádzania. Podrobne sa venuje procesným záležitostiam ochrany pred diskrimináciou v SR a jej právnym špecifikám. Veľmi cennou súčasťou sú prehľadné zhrnutia relevantnej legislatívy a judikatúry EÚ aj Slovenskej republiky, podrobný poznámkový aparát, krížové odkazy na konkrétne pramene i úvahy o žiaducich zmenách v legislatíve SR.

Monitoring prístupu verejnosti k súdnym rozhodnutiam

Obálka publikácie Monitoring prístupu verejnosti k súdnym rozhodnutiam

Autorka, autor: Kristína Babiaková, Peter Wilfling

Vydalo: združenie Občan, demokracia a zodpovednosť, Bratislava, január 2010

Publikácia je správou z projektovej aktivity Monitoring a analýza prístupu verejnosti k súdnym rozhodnutiam. V rámci projektu Za transparentné súdnictvo rešpektujúce princíp rovnosti ju vydalo združenie Občan, demokracia a zodpovednosť.

Správa podrobne približuje monitoring všetkých okresných a krajských súdov v SR, ktorý vykonalo združenie ODZ v roku 2009.

Monitoring médií v oblasti (anti)diskriminácie

Obálka publikácie Monitoring mádií v oblasti (anti)diskriminácie

Autorky: Katarína Iľanovská, Iris Kopcsayová

Vydalo: združenie Občan, demokracia a zodpovednosť, Bratislava, december 2009

CD pod názvom Monitoring médií v oblasti (anti)diskriminácie je správou z projektovej aktivity, ktorú v roku 2009 realizovalo združenie Občan, demokracia a zodpovednosť v rámci projektu Posilňovanie kapacít v antidiskriminácii. Identifikuje kvalitu informácií týkajúcich sa (anti)diskriminácie a ich odovzdávania, vrátane predsudkov a stereotypov, ako aj dopadov týchto informácií na jednotlivcov, skupiny a celú spoločnosť.

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content