Právo na každý deň

Program Právo na každý deň je vzdelávací program zameraný na šírenie právnych poznatkov, ktoré sa zídu každému v bežnom živote, ako napríklad, kedy mi môže dať prenajímateľ výpoveď, aké mám práva ako obžalovaný, či ako založiť občianske združenie, komu treba ohlásiť zhromaždenie, ako funguje parlament, aké sú limity slobody prejavu alebo čo robiť s kúpeným autom, ktoré má skryté vady, v akej postupnosti sa dedí, ako urobiť závet atď.

Program Právo na každý deň charakterizuje nielen obsah šírených poznatkov, ale i spôsob, akým sa vedomosti o práve odovzdávajú iným. Právo sa vyučuje interaktívnymi metódami, ako napr. hranie rolí (sudcu, obhajcu, žalobcu), riešenie prípadových štúdií, vedenie diskusie na kontroverzné témy v spoločnosti, ale napr. i pantomímou či kreslením.

Program Právo na každý deň sme začali realizovať v roku 1999 v rámci pilotného projektu Študenti práva v roli učiteľov stredných škôl. V lete 1999 sa stretlo 40 učiteľov a učiteliek stredných škôl a 30 študentov a študentiek práva na týždňovej letnej škole, kde sa zoznámili s obsahom programu Práva na každý deň a spoločne absolvovali tréning zručností a právnych poznatkov najmä v oblasti ľudských práv. Letná škola vytvorila priestor pre naštartovanie spolupráce medzi učiteľmi stredných škôl a študentov práv pri vedení interaktívnych hodín o práve na stredných školách. Učitelia spolu so študentmi práva mali možnosť na letnej škole vyskúšať si spoločné vedenie hodiny a následne získať spätnú väzbu od ostatných účastníkov.

V rámci projektu Podpora nových foriem vzdelávania na právnických fakultách študenti a študentky práva začali učiť hodiny o práve od októbra 1999 na viacerých stredných školách, nachádzajúcich sa najmä v troch mestách – v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave. V týchto mestách nadácia organizovala pravidelné stretnutia so študentmi práva zapojenými v programe. Medzi hlavné ciele projektu patrila koordinácia študentov práva vyučujúcich na stredných školách a ich supervízia ako i vytvorenie podmienok pre zavedenie nového voliteľného predmetu Klinika Práva na každý deň na slovenských právnických fakultách.

So zámerom predstaviť program právnickým fakultám sme vytvorili v spolupráci so združením Media 3 krátkometrážny dokumentárny film o programe Právo na každý deň a zorganizovala v novembri 2000 konferenciu Kliniky práva na každý deň. Na túto konferenciu boli prizvaní predstavitelia právnických fakúlt, učitelia stredných škôl a študenti práva zapojení do programu, ako i predstavitelia štátnej administratívy väzníc, Štátnej školskej inšpekcie a mimovládne organizácie zapojené v programe.

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť