Právne kliniky pre (vybrané) komunity na slovenských právnických fakultách

Podstata a cieľ právnej kliniky pre (vybrané) komunity

V rámci právnej kliniky študenti práva vykonávajú prax tým, že interaktívnou formou učia o práve iných. Prax vykonávajú na stredných školách, v nápravnovýchovných zariadeniach, reeedukačných domovoch a diagnostických centrách.

Primárnym cieľom kliniky je podporovať profesionálny rozvoj študentov práva a pripraviť ich na budúcu profesiu právnikov prostredníctvom vyučovania praktického práva. Okrem toho klinika poskytuje možnosť spoznávať právo aj ľuďom, ktorí nevykonávajú právnickú profesiu, čo im nepochybne napomáha aj k rozvíjaniu kritického myslenia a komunikačných i občianskych zručností.

Okrem toho na väčšine právnych kliník študenti práva pripravujú stredoškolákov na simulovaný súdny proces, v ktorom študenti stredných škôl vystupujú ako osoby zúčastnené v konaní a sami hrajú jednotlivé roly (obhajcu, prokurátora, obžalovaného, svedkov, súdnych znalcov či sudcu). Proces je realizovaný v spolupráci s Krajskými súdmi v Košiciach a v Trnave. V školskom roku 2004/2005 počas činnosti právnej kliniky v Banskej Bystrici bol realizovaný simulovaný súdny proces tiež v spolupráci s Krajským súdom v Banskej Bystrici.

Na hodinách so študentmi práva majú stredoškoláci možnosť získavať nové poznatky a zručnosti cez svoju vlastnú činnosť - tým, že diskutujú o veciach, argumentujú, riešia právne problémy v menších skupinách a pod. Využitie týchto vyučovacích metód pomáha vychovávať aktívnych občanov, ktorí sa zaujímajú o dianie v spoločnosti a vedia vyjadriť svoj kritický postoj.

Právna klinika pre komunity na Právnickej fakulte Trnavskej Univerzity v Trnave.

Právna klinika pre komunity v Trnave bola založená ako prvá právna klinika tohto druhu v septembri 2001. Bola schválená akademickým senátom ako dvojsemestrálny voliteľný predmet. Je určená pre študentov tretieho a štvrtého ročníka a po jej absolvovaní študenti práva získajú klasifikovaný zápočet po prvom a druhom semestri. Právna klinika je voliteľným predmetom Katedry teórie štátu a práva.

Študenti práva vykonávajú prax na stredných školách v Trnave a v nápravnovýchovných zariadeniach v Hrčiarovciach a Nitre - Chrenovej. V minulosti prebiehala tiež spolupráca s nápravnovýchovným zariadením v Leopoldove a diagnostickým cetrom pre mládež v Záhorskej Bystrici.

Vyučujúca a supevízorka kliniky: Mária Kolíková
Bližšie informácie je možné nájsť na stránke www.lawclinic.sk

Právna klinika pre vybrané komunity/ Street law na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

V Košiciach bola akademickým senátom Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika schválená Právna klinika pre vybrané komunity / Street Law v máji 2002. Svoju činnosť začala podpísaním dohody o spolupráci medzi Právnickou fakultou a organizáciou Občan a demokracia v školskom roku 2002/2003. Právna klinika pre vybrané komunity / Street Law je dvojsemestrálny voliteľný predmet zaradený na Katedre občianskeho práva. V prvých rokoch pôsobenia bol určený pre študentov štvrtého ročníka letného semestra a študentov piateho ročníka zimného semestra. Dnes majú možnosť zvoliť si tento predmet študenti tretieho ročníka. Predmet končí zápočtom a skúškou v druhom semestri.

Študenti práva vykonávajú prax na stredných školách v Košiciach a v nápravnovýchovných zariadeniach v Košiciach a Košiciach ? Šaci.

Supervízorka a vyučujúca kliniky: Daniela Telepková, telepkova@changenet.sk
Bližšie informácie nájdete na stránke www.lawclinic.sk

Právna klinika pre komunity/Street Law na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Právna klinika pre komunity / Street Law v Banskej Bystrici oficiálne fungovala v akademickom roku 2004/2005 na Katedre európskeho práva a aproximácie práva. Jej zaradeniu do študijného programu fakulty po prerokovaní vedeckou radou fakulty a schválení akademickým senátom fakulty predchádzala realizácia programu Právo na každý deň na neformálnej báze od roku 2000. Právna klinika bola určená pre študentov tretieho a vyšších ročníkov ako dvojsemestrálny povinne voliteľný predmet. Študenti práva vykonávali prax na stredných školách v Banskej Bystrici.

V akademickom roku 2004/2005 kliniku podporili: Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation a občianske združenie Občan a demokracia. V súčasnosti je realizácia právnej kliniky pre komunity v Banskej Bystrici prerušená.

Vyučujúca a supevízorka kliniky bola Janka Debrecéniová, debreceniova@oad.sk

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť