Od teórie k praxi: interdisciplinárne vzdelávanie o diskriminácii

Od októbra 2010 do septembra 2011 sme realizovali projekt Od teórie k praxi: interdisciplinárne vzdelávanie o diskriminácii, ktorý podporila Nadácia Tatra banky v rámci svojho grantového programu Vedieť viac.

Diskriminácia (napr. na základe rasy, náboženstva, zdravotného postihnutia, pohlavia a pod.) začala byť vnímaná ako problém až nedávno. Ani po prijatí relatívne kvalitnej antidiskriminačnej legislatívy (po vstupe SR do Európskej únie a premietnutí jej legislatívy do vnútroštátneho práva) sa ju však nedarí odstraňovať.

Na rozdiel od krajín západnej Európy je (anti)diskriminácia len okrajovým predmetom záujmu, dostatočnú pozornosť jej nevenujú ani univerzity a vedecké inštitúcie. V SR sa jej profesionálne venujú iba mimovládne organizácie. Tento spoločenský problém pritom nemožno riešiť bez interdisciplinárnej spolupráce (v právnej, filozofickej, psychologickej, sociologickej, politologickej a ekonomickej rovine).

Ciele:

  • pripravovať mladých profesionálov a profesionálky - psychologičky a psychológov na aktivity presadzujúce rovnosť, ľudskú dôstojnosť, spravodlivosť, spoločenskú kohéziu a zodpovednosť a na uplatňovanie ľudských práv
  • formovať študentov/študentky ako angažovaných občanov a občianky, rozvíjať ich schopnosti využívať získané poznatky v praxi
  • preniesť znalosti a skúsenosti mimovládnych organizácií z oblasti antidiskriminácie do prostredia vysokých škôl aj ostatného verejného sektora

Popis projektu:

Projekt včlenil interdisciplinárne vzdelávanie o diskriminácii do existujúcich kurzov na Katedre psychológie Filozofickej fakulty UK. Na jeho realizácii sa podieľali odborníčky a odborníci z praxe spolupracujúce/i s naším združením, ako aj vyučujúce/i z Katedry psychológie pod vedením PhDr. Jany Plichtovej, PhD., profesorky sociálnej psychológie a garantky týchto kurzov.

Dôraz sa kládol na partnerský dialóg medzi vyučujúcimi a študentmi/študentkami, kritické myslenie a reflexiu obsahu, ako aj na samostatnosť a zodpovednosť študentiek a študentov. Projekt sprostredkoval vedomosti a rozvíjal relevantné praktické a občianske spôsobilosti, generoval a realizoval tvorivé postupy v odstraňovaní diskriminácie a prispel k prehodnocovaniu postojov a hodnôt samotných študentiek a študentov.

Prvá fáza (október 2010 – február 2011):

Príprava náplne, učebných materiálov a výučba o diskriminácii v interdisciplinárnom kontexte na kurzoch prof. Jany Plichtovej.

Vyučovanie prebehlo formou interaktívnych a participatívnych seminárov. Študenti a študentky na nich spoluurčovali priebeh a dynamiku vzdelávania, aktívne participovali a spolupracovali na riešení modelových situácií. Ujasňovanie si problematiky a osvojovanie poznatkov a spôsobilostí prebiehalo počas štrukturovaných diskusií a facilitovaných skupinových procesov.

Vyučovanie sa sčasti uskutočnilo v našich priestoroch. Študenti a študentky sa tak zároveň bližšie oboznámili s prácou mimovládnej organizácie. Mohli sa aj priamo zapojiť do našej činnosti v oblasti (anti)diskriminácie a získať tak potrebné praktické skúsenosti s riešením reálnych problémov.

Druhá fáza (marec – september 2011):

Uplatňovanie získaných spôsobilosti a poznatkov z oblasti (anti)diskriminácie v aktivitách študentov/iek, individuálne alebo v malých skupinách, v spolupráci s expertmi/kami.

Uplatňovanie spôsobilostí a poznatkov získaných v prvej fáze projektu podporilo schopnosti študentov a študentiek tvorivo využívať teoretické koncepty v praxi, rozvíjalo ich tímové zručnosti a zvýšilo ich angažovanie v oblasti antidiskriminácie. To sa premieta aj do ich prístupu k svojej budúcej profesii.

V závere sme monitorovali a vyhodnotili výsledky projektu, napr. s pomocou interaktívnej spätnej väzby.
 

 

Cieľové skupiny:

  • študenti a študentky psychológie Filozofickej fakulty UK
  • osoby spolupracujúce s naším združením a osoby pôsobiace na Katedre psychológie FiF UK (vzájomné obohacovanie sa v teoretických vedomostiach a v praktických zručnostiach odstraňovania diskriminácie)
  • osoby, resp. komunity/prostredia, na ktoré sa zamerajú aktivity študentiek a študentov (napr. médiá, užívatelia a užívateľky portálu www.diskriminacia.sk a i.)

 

 

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť