Zapojenie ľudí v seniorskom veku do občianskej kontroly verejných inštitúcií

Od júna do konca októbra 2011 sme realizovali projekt Zapojenie ľudí v seniorskom veku do občianskej kontroly verejných inštitúcií, ktorý podporila Nadácia Orange v rámci svojho programu Zelená pre seniorov 2011. Projekt sčasti podporili aj Fond GSK a Úrad vlády SR.

Projekt napomohol tomu, aby sa ľudia v seniorskom veku aktívne zapájali do aktuálneho diania v občianskej spoločnosti súvisiaceho s ochranou ľudských práv a antidiskrimináciou. Prostredníctvom advokačných aktivít nášho združenia sme im umožnili využiť svoje skúsenosti. Realizáciou vzdelávacích tréningov pre aktívne seniorky a seniorov sme prispeli k posilneniu ich právneho povedomia, rozvíjaniu ich občianskych kompetencií a komunikačných zručností. Zároveň sme prispeli k tomu, aby verejnosť menila svoj pohľad na ľudí v seniorskom veku iba ako na skupinu, ktorá potrebuje pomoc. Chceme tak povzbudiť i ďalších ľudí tejto vekovej skupiny k prelomeniu izolácie a k využitiu svojej kapacity na aktívnu participáciu v občianskej kontrole verejných inštitúcií a realizácie verejných politík.

Ciele:

 • prispieť k zlepšeniu situácie ľudí v seniorskom veku, najmä prostredníctvom vzdelávacích aktivít pre aktívne seniorky a seniorov
 • napomôcť včleneniu aktívnych senioriek a seniorov do aktuálneho diania v občianskej spoločnosti súvisiaceho s ochranou ľudských práv a antidiskrimináciou
 • oboznámiť ich so základnými princípmi kontroly a monitoringu verejných politík a verejných inštitúcií
 • zapojiť ich do občianskeho monitoringu a kontroly verejných inštitúcií
 • systematicky a všestranne ich pripravovať na situácie, ktoré budú v rámci svojich advokačných aktivít riešiť
 • posilniť ich právne povedomie, najmä v oblasti ľudských práv a antidiskriminácie, zvyšovať ich citlivosť na diskrimináciu ako takú
 • rozvíjať ich občianske kompetencie tréningom komunikačných zručností
 • umožniť im využiť vlastný potenciál a skúsenosti, ktoré nadobudli počas svojho profesionálneho života
 • podporiť ich snahy o sebarealizáciu prostredníctvom zmysluplných aktivít
 • pozdvihnúť občianske sebavedomie aj mnohých ďalších ľudí v tomto veku a povzbudiť ich tak k aktívnej participácii vo verejnom dianí, občianskej kontrole a správe vecí verejných
 • napomôcť zmene pohľadu verejnosti na ľudí v seniorskom veku iba ako na skupinu, ktorá potrebuje pomoc (či už sociálnu alebo materiálnu)
 • zvýšiť informovanosť verejnosti o ochrane ľudských práv, diskriminácii a jej sociálnoprávnych aspektoch a zvyšovať jej citlivosť k tomuto javu

Popis projektu:

Pre dosiahnutie projektových cieľov sme realizovali dve poldňové vzdelávacie podujatia pre ľudí v seniorskom veku. Tréningy sa zamerali na posilnenie ich citlivosti a právneho povedomia najmä v oblasti ľudských práv a antidiskriminácie, na rozvíjanie ich občianskych kompetencií a komunikačných zručností - riešenie konfliktných situácií, aktívne počúvanie, vyjednávanie, asertívne správanie a pod. Zúčastnené osoby sa čo najlepšie oboznámili so základnými princípmi kontroly a monitoringu verejných politík, preventívnych opatrení a fungovania verejných inštitúcií. Zároveň sa pripravili na získavanie relevantných informácií a využitie nadobudnutých zručnosti a vedomostí na advokačné aktivity.

Tréningy efektívne využívali metódy interaktívneho a participatívneho učenia a poskytli priestor pre stretávanie sa ľudí seniorského veku a diskusie k aktuálnemu dianiu. Koncepciu, programy i materiály tréningov pripravili ľudia z expertného tímu vytvoreného na začiatku projektu. Obsah vzdelávania tvorili z veľkej časti situácie z každodenného života, ktoré vytvárajú priestor pre aktívnu participáciu všetkých účastníkov a účastníčok.

Projektové aktivity sme medializovali prostredníctvom webstránky združenia www.oad.sk a portálu www.diskriminacia.sk, ktorý vytvárame a administrujeme. Obe stránky slúžia ako zdroj informácii o relevantných témach aj ako informačný a komunikačný kanál pre propagáciu aktivít samotného projektu a šírenie informácií o jeho cieľoch, aktivitách a možnosti participácie na ňom.
 

 

Cieľové skupiny:

 • aktívni seniori a seniorky (nad 60 rokov)
 • široká verejnosť, oslovená prostredníctvom mediálnych výstupov
 • experti/ky a študenti/ky spolupracujúci s naším združením

 

Pozrite aj:

 

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť