Právo na informácie

Právo na informácie je jedno zo základných práv, bez ktorého nie je existencia skutočného demokratického systému predstaviteľná. Informácie sú často nazývané "kyslíkom demokracie".

Prístup občanov k pravdivým, včasným a úplným informáciám o verejných záležitostiach a stave spoločnosti je nevyhnutnou podmienkou toho, aby si občania utvorili názor o stave spoločnosti, činnosti orgánov verejnej moci a konaní verejných činiteľov, ktorí spoločnosť spravujú a aby mohli kvalifikovane rozhodovať o správe vecí verejných. Bez voľného vyhľadávania, prijímania a šírenia informácií by nebolo možné kontrolovať, ako volení zástupcovia občanov a iní predstavitelia orgánov verejnej moci verejné veci spravujú, ako rozhodujú o záležitostiach týkajúcich sa občanov, fungovania štátu a ako nakladajú s verejnými financiami. Vyvodzovanie politickej zodpovednosti vo voľbách, ktoré je základným princípom parlamentnej demokracie, by v takom prípade bolo iba iluzórne.

Široká informovanosť občanov prispieva k dobrému a zodpovednému fungovaniu verejnej správy a znižuje riziko korupcie. Otvorenosťou verejnej správy sa však zároveň aj posilňuje dôvera občanov v štát, jeho orgány a demokratický systém.

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content