Kampane

Môžete sa zapojiť aj Vy

 
Mnohé mimovládne neziskové organizácie, občianske iniciatívy alebo aj jednotliví aktívni občania a občianky sa svojou činnosťou usilujú o presadenie hodnôt a cieľov, ktoré v konečnom dôsledku prinesú úžitok celej spoločnosti. Keďže vychádzajú zo základného princípu demokracie "čo nie je zakázané, je dovolené", vo svojich aktivitách využívajú množstvo najrôznejších prístupov a postupov, ako svoje zámery uplatniť v spoločenskej praxi. Ich spoločným znakom je snaha o zapojenie rôznych skupín spoločnosti (napr. odborníkov a odborníčok, médií, predstaviteľov a predstaviteliek verejnej správy a pod.) i širokej verejnosti. Keď sú takéto aktivity intenzívne a/alebo dlhodobé, prerastajú do občianskych kampaní, väčšinou s konkrétnymi praktickými cieľmi. Do mnohých kampaní presadzujúcich základné ľudské a občianske práva či občianske záujmy sme sa zapojili aj my, vo viacerých sme patrili k vedúcim organizáciám.

Zapojiť sa a prispieť k celospoločensky prospešným veciam môžu všetci ľudia. Veríme, že príklady už realizovaných aktivít či občianskych kampaní budú inšpirovať aj ďalších ľudí k podpore občianskeho aktivizmu.
 

  PODPORTE:

  Hromadná pripomienka verejnosti

  k novele zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia (predkladá MZ SR)

  Termín: 10. 3. 2011
   

  Aktuálny stav:

  Skupina 9 MVO zverejnila 7. marca 2011 hromadnú pripomienku k novele zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia. Jej podstatou je zabrániť prijatiu opatrení navrhovaných novelou, ktoré by sťažili prístup žien k antikoncepcii. Hromadná pripomienka je adresovaná ministrovi zdravotníctva Ivanovi Uhliarikovi.

  Čítajte viac

  Hromadnú pripomienku môžete podporiť na ChangeNet.sk.

 

PREDOŠLÉ AKTIVITY

 

Hromadná pripomienka verejnosti

k novele Zákonníka práce na odstránenie diskriminácie a ochranu tehotných žien (predkladá MPSVR SR)

Termín: 6. 10. 2010
 

Aktuálny stav:

6. októbra 2010 odoslala skupina MVO ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Jozefovi Mihálovi hromadnú pripomienku k novele Zákonníka práce. Za tri dni ju podporilo 22 organizácií a 626 jednotlivcov.

Čítajte viac
 

Kampaň EÚ za odstránenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov

Brusel/Bratislava, 1. 3. 2010 (EÚ/EC) - Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti oznamuje spustenie druhej fázy kampane o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov. Rovnosť mužov a žien je jedným zo základných práv a spoločných hodnôt EÚ.

Kampaň začala v roku 2009. Vo svojej druhej fáze bude decentralizovanejšia a bude prebiehať v 27 členských štátoch. Jej cieľom bude zvyšovanie povedomia o probléme nerovného odmeňovania, o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov v jednotlivých štátoch a o možnostiach riešenia problému.

V druhej fáze aktivít kampane sa bude realizovať program budovania partnerstva, zameraný na vytvorenie siete kontaktov ochotných šíriť informácie, prevziať sprostredkovateľskú úlohu, ďalej šíriť kľúčové posolstvá a materiály a pôsobiť ako koordinačné stredisko kampane.

Kampaň na podporu prepustenia Dr. Liu Xiaobo a za legitimáciu Charty 08

Bratislava, 16. 1. 2010 (OZ Mladí Zelení) - Dňa 25. decembra 2009, v sviatkoch pokoja, čínska komunistická vláda udelila Dr. Liu Xiaobo-vi trest na 11 rokov odňatia slobody. Dr. Liu Xiaobo je prominentný čínsky disident, intelektuál a aktivista za ľudské práva. Dôvodom zatknutia sa stalo dielo Charta 08. Je to manifest presadzujúci ľudské práva a slobodu, slobodu prejavu a politickú reformu v Číne.

Momentálne ja táto Charta symbolom občianskeho pravicového hnutia. Podľa Ústavy Čínskej ľudovej republiky mala byť plne chránená. Dr. Liu Xiaobo však dokonca ani na súde nemal možnosť vyjadriť sa k rozsudku. Celý tento akt hrubo porušuje základné medzinárodné štandardy.

Európska únia a USA taktiež naliehajú na Peking, aby prepustil Lia.

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content