Tlačové správy

ODZ: 20 rokov na ceste k rovnosti

Bratislava, 14. 6. 2012 (ODZ) - Ani sme sa nenazdali a ubehlo 20 rokov na ceste k rovnosti... Počas celého tohto obdobia informujeme, argumentujeme, vzdelávame a presviedčame, že ľudské práva patria všetkým ľuďom a nediskriminovať sa oplatí.

MVO: Vláda sa nesmie zbavovať svojich zodpovedností v oblasti ľudských práv

Bratislava, 24. 5. 2012 (MVO)68 občianskych organizácií odmieta návrh novely kompetenčného zákona, pretože ju považujú za zlú a znepokojujúcu. Vláda sa ňou plánuje zbaviť zodpovednosti za ľudské práva, ktoré strácajú inštitucionálne zastrešenie na najvyššej úrovni. Navrhovaná novela totiž ruší post podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny bez adekvátnej náhrady a výrazne znižuje dôležitosť rodovej rovnosti. Dotačné schémy na podporu ľudských práv a riešenie problémov Rómov presúva na rezorty, ktoré nemajú takmer žiadne kompetencie v týchto oblastiach. [1]

Vieme verejnými politikami predísť diskriminácii?

Občiansky monitoring antidiskriminačných opatrení v praxi verejných inštitúcií

Bratislava, 26. 4. 2012 (ODZ) – Od rozpadu nedemokratického režimu v novembri 1989 uplynulo už vyše 22 rokov, nedávno na Slovensku nastúpila deviata vláda. Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť však konštatuje, že situácia v oblasti uplatňovania princípu rovnosti a zásady rovnakého zaobchádzania sa takmer nezmenila. „Odstraňovanie diskriminácie by malo byť bežnou súčasťou nášho každodenného života. Niet takých ľudí, čo by ju chceli zažívať na vlastnej koži. Nediskriminovať jednotlivé osoby i celé spoločenské skupiny je jedným zo základných princípov slobodnej občianskej spoločnosti. Na to však nestačí, aby verejné inštitúcie iba dodržiavali zásadu rovnakého zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona – hoci ani to často nerobia,“ uvádza Šarlota Pufflerová, výkonná riaditeľka združenia Občan, demokracia a zodpovednosť.

Antidiskriminačný zákon sa nedarí uplatňovať v praxi

Analýza implementácie práva na rovnosť a nediskrimináciu na Slovensku

Bratislava, 11. 4. 2012 (ODZ) - Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) vypracovalo koncom marca analýzu Monitoring uplatňovania práva na rovnosť a nediskrimináciu z dôvodu veku s dôrazom na aktívne starnutie. Ide o správu z overovacieho monitoringu, ktorá analyzuje súčasný stav uplatňovania zásady rovného zaobchádzania a princípu rovnosti vo vzťahu k osobám starším ako 45 rokov. Správa taktiež identifikuje prekážky v odstraňovaní diskriminácie, ponúka súhrnnú interpretáciu situácie v SR a odporúčania systémových zmien potrebných vzhľadom na legislatívu a záväzky SR. Overovací monitoring bol súčasťou prípravy návrhu komplexnej metodológie monitoringu, ktorá by mala prispieť k postupnému riešeniu problémov v tejto oblasti. Realizoval sa v rámci projektu podporeného Úradom vlády SR.

Výzva Robertovi Ficovi na systémový prístup k podpore ľudských práv

Bratislava, 22. 3. 2012 (MVO) - Členovia a členky Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami dnes zaslali výzvu Robertovi Ficovi, poverenému zostavením vlády, na pokračovanie v riešení problematiky ľudských práv, vrátane zachovania postu podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny.

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content