Zákon o sprístupňovaní informácií o životnom prostredí

V roku 2003 pripravilo Ministerstvo životného prostredia SR návrh osobitného zákona o informáciách o životnom prostredí ("zákon o zhromažďovaní, uchovávaní a sprístupňovaní informácií o životnom prostredí"), ktorý plánoval vyňať spod pôsobnosti zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám všetky informácie týkajúce sa životného prostredia (medzi inými napríklad dôležité informácie o veľkej investičnej výstavbe, o povoľovaní stavieb a územnom plánovaní), a to s tým, že na sprístupňovanie týchto informácií by sa používal práve tento nový zákon.

Prijatie druhej (najrozsiahlejšej) časti návrhu zákona týkajúcej sa sprístupňovania informácií malo prakticky znamenať zrušenie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v oblasti životného prostredia a výrazné oslabenie práva na informácie o životnom prostredí a práva na mnohé iné dôležité informácie.

Tento návrh zákona výrazne oslaboval právo na informácie oproti zákonu č. 211/2000 Z.z. napríklad aj až trojnásobným predĺžením lehôt na vybavenie žiadosti o informácie a zavedením nových dôvodov umožňujúcich neposkytnúť informácie žiadateľom.

K návrhu zákona sme spracovali nesúhlasné pripomienky a zorganizovali tzv. hromadnú pripomienku. O návrhu zákona sme vydali niekoľko tlačových správ a snažili sa na problém upozorniť aj verejnosť. Po tom, ako vyše 650 občanov a organizácií podporilo nesúhlasné pripomienky k návrhu zákona a ako sa podarilo získať aj podporu viacerých ministerstiev a štátnych orgánov, ministerstvo druhú časť oslabujúcu právo na informácie zo zákona vypustilo. Legislatívny proces prípravy a prerokúvania zákona sme potom sledovali až po jeho schválenie v Národnej rade SR.

Zákon bol nakoniec prijatý v podobe, ktorá neoslabuje právo na informácie, naopak, posilňuje právo na informácie o životnom prostredí napríklad zavedením verejne prístupného registra znečisťovania.

Text schváleného zákona bude na tejto stranke už čo nevidieť dostupný aj v digitálnej podobe.

Naše pripomienky k zákonu
Tlačová správa
Článok v tlači
Ohlasy médií: SITA (18.12.2003) Vláda schválila zákon o poskytovaní informácií o životnom prostredí

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť