Právne kliniky

Klinické právne vzdelávanie na právnických fakultách

Klinické právne vzdelávanie sa stáva neodmysliteľnou súčasťou vzdelávania budúcich právnikov na mnohých právnických fakultách vyspelých demokratických krajín sveta. Jeho základným poslaním je najmä umožniť študentom práva vzdelávať a zdokonaľovať sa v praktických právnických zručnostiach. Deje sa tak prostredníctvom poskytovania právneho poradenstva študentami práva tým, ktorí sú sociálne znevýhodňovaní alebo ohrozovaní negatívnymi spoločenskými javmi, prostredníctvom vyučovania o práve iných, ako aj formou riešenia prípadových štúdií a simulovaných pojednávaní. Klinické právne vzdelávanie umožňuje študentom nielen získať potrebné zručnosti právnika, ale vedie ich tiež k uvedomovaniu si hodnôt spravodlivosti a verejného záujmu v práve.

Právne kliniky pre (vybrané) komunity / Street Law kliniky

Jedným z typov právnej kliniky na právnických fakultách je tzv. Street law klinika (u nás známa ako Právna klinika pre (vybrané) komunity). V rámci tejto kliniky študenti práva vykonávajú prax na stredných školách a vo vybraných komunitách napr. väzniciach, kde vedú hodiny o práve. Týmto si študenti práva rozvíjajú potrebné právnické zručnosti, ako napríklad ústny prejav, pohotová argumentácia, vyhľadávanie judikátov a právnej literatúry, a v praxi si overujú svoje vedomosti získané teoretickým štúdiom.

História

Myšlienka rozvíjať profesionálne právnické zručnosti u študentov práva cez street law kliniky sa zrodila v sedemdesiatych rokoch v Spojených štátoch amerických, kde študenti práva na Georgetown University vo Washingtone založili vzdelávací kurz praktického práva pod názvom Street Law. Cieľom zakladateľov bolo vytvoriť praktický kurz pre študentov práva ako aj pre študentov stredných odborných škôl, ktorý by poskytoval informácie o tom, ako sa vyhnúť právnym problémom a čo robiť, keď sa takéto problémy vyskytnú. Pozitívne skúsenosti z programu viedli k postupnému inštitucionalizovaniu právneho kurzu na formu študijného predmetu. Materiály, ktoré študenti práva spočiatku rozpracovali pre tento program sa rozvinuli do súboru študijných plánov, ktoré boli po prvý raz publikované v roku 1975 pod názvom Právo na každý deň: Kurz praktického práva (Street Law: A Course in Practical Law). Od toho času sa program rozšíril na pôdu viac než 40 právnických fakúlt v Spojených štátoch a viac ako 30 právnických fakúlt na celom svete.

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť