Ďalšie projekty

Vyššia prevencia diskriminácie lepším využitím poznatkov a občianskych zručností

V období od októbra 2009 do marca 2010 sme realizovali projekt Vyššia prevencia diskriminácie lepším využitím poznatkov a občianskych zručností. Hlavným cieľom projektu bolo prispieť k implementácii záväzkov SR v oblasti práva na rovnosť (vrátane rodovej rovnosti) a antidiskriminácie a posilniť tým účinnú ochranu pred diskrimináciou, rasizmom, xenofóbiou a inými formami intolerancie. Projekt sa realizoval v rámci Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2009 – 2011.

Na ceste k rovnosti

Združenie Občan a demokracia v roku 2008 v spolupráci s mimovládnymi organizáciami Inštitút pre verejné otázky (IVO), PDCS - Partners for Democratic Change Slovakia a Hlava 98 s podporou programu Európskeho spoločenstva PROGRESS* realizovalo projekt s názvom Na ceste k rovnosti: zvyšovanie povedomia a viacúrovňové posilňovanie občianskej spoločnosti a verejných aktérov v oblasti antidiskriminácie.

Cieľ projektu:

Prispieť k eliminácii diskriminácie, a to využívaním viacúrovňových interdisciplinárnych prístupov, ktoré prepájajú právne, sociologické, psychologické, mediálne a iné súvislosti.

Scitlivovanie a posilňovanie občianskej spoločnosti v oblasti rovnakého zaobchádzania

Európska únia, nadväzujúc na výsledky Európskeho roka boja proti rasizmu (1997) a paneurópskej informačnej kampane Za rozmanitosť, proti diskriminácii Európskeho parlamentu a Rady, vyhlásila rok 2007 za Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých.

Cieľom Európskeho roka rovnakých príležitostí pre všetkých 2007 je iniciovať čo najširšiu diskusiu o výhodách rozmanitosti v európskej spoločnosti a usilovať sa o zvýšenie povedomia občanov EÚ o ich práve na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou.

Aktivity uskutočnené v rámci programu na národných úrovniach krajín EÚ sa týkajú predovšetkým predchádzania diskriminácie jednotlivcov alebo skupín na základe ich pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, veku, sexuálnej orientácie a zdravotného postihnutia.

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content