Ďalšie projekty

Od teórie k praxi: interdisciplinárne vzdelávanie o diskriminácii

Od októbra 2010 do septembra 2011 sme realizovali projekt Od teórie k praxi: interdisciplinárne vzdelávanie o diskriminácii, ktorý podporila Nadácia Tatra banky v rámci svojho grantového programu Vedieť viac.

Diskriminácia (napr. na základe rasy, náboženstva, zdravotného postihnutia, pohlavia a pod.) začala byť vnímaná ako problém až nedávno. Ani po prijatí relatívne kvalitnej antidiskriminačnej legislatívy (po vstupe SR do Európskej únie a premietnutí jej legislatívy do vnútroštátneho práva) sa ju však nedarí odstraňovať.

Na rozdiel od krajín západnej Európy je (anti)diskriminácia len okrajovým predmetom záujmu, dostatočnú pozornosť jej nevenujú ani univerzity a vedecké inštitúcie. V SR sa jej profesionálne venujú iba mimovládne organizácie. Tento spoločenský problém pritom nemožno riešiť bez interdisciplinárnej spolupráce (v právnej, filozofickej, psychologickej, sociologickej, politologickej a ekonomickej rovine).

Aktívna účasť verejnosti na tvorbe a kontrole verejných politík ako nástroj systémového presadzovania práva na rovnosť II.

V rámci programu Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation na podporu advokačných aktivít RES PUBLICA 2010 sme v období od júla 2010 do júna 2011 realizovali projekt Aktívna účasť verejnosti na tvorbe a kontrole verejných politík ako nástroj systémového presadzovania práva na rovnosť II. Projekt nadviazal na viaceré aktivity ODZ zamerané na zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie antidiskriminačnej legislatívy a tvorby verejných politík, ktoré podporila NOS-OSF v rámci svojich programov v rokoch 2008 - 2010.

Projekt pokračoval v iniciatívach začatých v rámci programu Res Publica 2009 v intenciách projektu Aktívna účasť verejnosti na tvorbe a kontrole verejných politík ako nástroj systémového presadzovania práva na rovnosť I. Sústredil sa najmä na tie oblasti, ktoré sú v súčasnosti predmetom vytvárania verejných politík v oblasti rodovej rovnosti, ľudských práv žien a vysporiadavania sa s extrémizmom a rasovo motivovanou trestnou činnosťou (napr. presadzovanie nediskriminačného prístupu žien k antikoncepcii, presadzovanie ľudských práv žien prostredníctvom Rady vlády pre rodovú rovnosť, tvorba novej koncepcie protiextrémistického úsilia a pod.).

Zlepšenie situácie v oblasti antidiskriminácie - dodržiavanie zásady rovného zaobchádzania na trhu práce

Od októbra 2010 do marca 2011 sme realizovali projekt Zlepšenie situácie v oblasti antidiskriminácie so zameraním na vybrané aspekty dodržiavania zásady rovného zaobchádzania na trhu práce. Projekt bol súčasťou Akčného plánu na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na rok 2010, podporeného Úradom vlády SR.

Hlavným cieľom projektu bolo zlepšiť situáciu v oblasti (anti)diskriminácie na trhu práce, a to v dvoch špecifických oblastiach:

  1. Zvýšenie efektívnosti fungovania inšpektorátov práce
  2. Zlepšenie reálnych možností migrantov a migrantiek zapojiť sa na trhu práce v SR

Aktívna účasť verejnosti na tvorbe a kontrole verejných politík ako nástroj systémového presadzovania práva na rovnosť

V rámci programu Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation na podporu advokačných aktivít RES PUBLICA 2009 sme v období od novembra 2009 do mája 2010 realizovali projekt Aktívna účasť verejnosti na tvorbe a kontrole verejných politík ako nástroj systémového presadzovania práva na rovnosť.

Právo na rovnosť a zákaz diskriminácie sa na Slovensku stále považuje za niečo „importované“ zahraničím, resp. Európskou úniou. Systém právnych noriem ukotvujúcich právo na rovnosť (napríklad antidiskriminačný zákon) v mnohom predchádza iné systémy noriem upravujúce vzťahy k tradične diskriminovaným ľuďom a skupinám (napr. Rómom a Rómkam, ženám, ľuďom s neheterosexuálnou orientáciou, ľuďom so zdravotným postihnutím, starším ľuďom apod.). Spoločenské normy – t. j. to, ako sa v praxi zaobchádza s osobami a skupinami ohrozenými diskrimináciou – v mnohom nekorešpondujú so želaným stavom vyjadreným vo viac-menej kvalitnej antidiskriminačnej legislatíve.

Multilevel Empowerment of Expert Capacities in Anti-Discrimination Domain

The main objective of the project is to strengthen expert capacities of lawyers and journalists through extensive antidiscrimination training (both in theory and practice) of students of law and journalism. Project participants are also engaged, under professional supervision, in antidiscrimination activities performed by the Citizen, Democracy and Accountability (the former Citizen and Democracy). We believe that once the project is completed they will further promote antidiscrimination activities at various levels and in various manners.

Additional target groups of the subproject include:

  • the general public – mainly through outputs published at www.diskriminacia.sk,
  • non-governmental organisations whose capacities should be strengthened by a newly-established group of experts with the necessary expertise on anti(discrimination),
  • public institutions and persons responsible for decision-making with impacts on the situation in the field of (anti)discrimination, which may benefit from the project directly (e.g. existence of new sources of information on (anti)discrimination), as well as indirectly (establishment of new expert capacities that these institutions might make use of in future).
© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content