Projekty

Rovnosť v slovenskej realite (PROGRESS 2011-2012)

Od januára do decembra 2012 v spolupráci s partnermi – Úradom vlády SR a Poradňou pre občianske a ľudské práva - s finančnou podporou Úradu vlády SR a Európskej únie realizujeme projekt Rovnosť v slovenskej realite – Prekonávanie inštitucionálnych bariér v uplatňovaní princípu rovného zaobchádzania zvyšovaním potenciálu pre mainstreaming rovnosti (Equality in the Slovak reality – Overcoming institutional barriers in implementing the principle of equal treatment by increasing the potential for equality mainstreaming). Dohodu o realizácii projektu uzavrela Európska komisia – DG Spravodlivosť (DG Justice) v rámci programu PROGRESS (2011 – 2012). Celkové náklady na projekt sú 251 571,- eur.

Projekt sa zameriava najmä na presadzovanie ľudských práv a princípu rovnosti v praxi a na rovné zaobchádzanie so zraniteľnými skupinami, ktoré sú ešte stále často diskriminované, najmä z dôvodu zdravotného postihnutia, rasového a etnického pôvodu (najmä u rómskych komunít), veku, viery/náboženstva a sexuálnej orientácie. Projektové aktivity a výstupy pokrývajú relevantné oblasti (anti)diskriminácie – zamestnanie, vzdelávanie, prístup k tovarom a službám, zdravotnú starostlivosť, kultúru, médiá a i.

For Transparent Judiciary Respecting the Principle of Equality

Aim and character of the project

The main aim of the project implemented by the Citizen, Democracy and Accountability (the former Citizen and Democracy) is to strengthen the impartiality of the judiciary system and the public confidence in its lawful and transparent decision-making. Our aim also covers the need to strengthen an important aspect in courts’ decision-making, cutting across all areas of their decision-making practice, which also requires an in-depth and interdisciplinary understanding of the issue. This important aspect is the equality principle.

The goal of the project, implemented from April 2009 to December 2010, is to strengthen the principles of the rule of law – in particular the principles of equality and non-discrimination, the principle of legal certainty and protection of legitimate expectations, and the principle of lawfulness. It is not only important to strengthen the public control of the judiciary system in general, but also the public control of the judiciary system with respect to courts’ decision-making concerning the right to equality in the broadest sense of the word. Equally important is to improve civic participation as a crucial condition for the public control of the judiciary.

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content