Za transparentné súdnictvo rešpektujúce princíp rovnosti

Zameranie a charakter projektu

Hlavným cieľom projektu združenia Občan, demokracia a zodpovednosť (predtým Občan a demokracia) je posilniť nezávislosť a nestrannosť súdnictva a dôveru verejnosti v jeho zákonné a transparentné rozhodovanie. Tento cieľ zároveň zahŕňa potrebu posilniť významný aspekt rozhodovania súdov, ktorý sa prierezovo premieta do všetkých oblastí ich rozhodovania a ktorý si vyžaduje hĺbkové a interdisciplinárne porozumenie problematiky. Je ním princíp rovnosti.

Zámerom projektu, realizovaného od apríla 2009 do decembra 2010, je posilnenie princípov právneho štátu – najmä princípu rovnosti a nediskriminácie, princípu právnej istoty a ochrany legitímnych očakávaní a princípu zákonnosti. Dôležité je nielen posilnenie verejnej kontroly súdnictva všeobecne, ale aj verejnej kontroly súdnictva v oblasti rozhodovania súdov týkajúceho sa práva na rovnosť v najširšom slova zmysle. Rovnako dôležité je aj posilnenie občianskej participácie ako nevyhnutného predpokladu verejnej kontroly súdnictva.

Pre lepšie etablovania uvedených princípov do rozhodovania súdov realizujeme vzdelávanie sudcov a sudkýň v oblasti antidiskriminácie a v oblasti rodovej rovnosti a ženských práv. V snahe o skvalitnenie rozhodovania súdov ako takého zároveň presadzujeme efektívnejšie napĺňanie práva verejnosti na prístup k súdnym rozhodnutiam. To okrem iného prispieva k väčšej otvorenosti súdov.
 

Cieľové skupiny

Hlavnou cieľovou skupinou projektu sú osoby pôsobiace v justícii – najmä sudcovia a sudkyne, ale i justiční čakatelia a čakateľky a súdni úradníci a úradníčky. Cieľovou skupinou je aj odborná i široká verejnosť, ktorá by mala naplnením projektových cieľov získať väčšiu dôveru v súdnictvo v podobe prístupu k súdnym rozhodnutiam a kvalitného rozhodovania súdov. Projekt počíta s aktívnou účasťou študentov a študentiek vysokých škôl, teda so zvyšovaním kapacít v tejto oblasti a scitlivovaním mladých aktívnych ľudí v uvedenej problematike.
 

Vzdelávanie

Projekt ponúka sudkyniam a sudcom vzdelávanie, ktoré pokrýva kľúčové aspekty antidiskriminačného práva v jeho medzinárodnom, európskom a vnútroštátnom kontexte, ako aj hlbší úvod do viacerých interdisciplinárnych aspektov rodovej rovnosti v širšom kontexte ženských práv. Vzdelávanie k ľudským právam na právnických fakultách, ale aj u jednotlivých špecializovaných právnických profesií (napríklad sudcovia a sudkyne, advokáti a advokátky) totiž stále neodráža prierezovú a akcesorickú povahu práva na rovnosť – t. j. skutočnosť, že jednotlivé základné práva a slobody sa musia uplatňovať bez ohľadu na pohlavie, rasu, vek, farbu pleti, etnický pôvod, zdravotné postihnutie a pod., že právo na rovnosť sa musí uplatňovať spolu so všetkými ďalšími základnými právami a slobodami. V právnickom vzdelávaní nie je hĺbkovo obsiahnutá ani relatívne nová úprava zásady rovnakého zaobchádzania, majúca svoj pôvod v legislatíve Európskeho spoločenstva, najmä v jej antidiskriminačných smerniciach. Všeobecné právnické vzdelávanie a vzdelávanie právnických profesií taktiež nie je postavené na snahe o hĺbkové porozumenie javov súvisiacich s diskrimináciou a na jej interdisciplinárnych súvislostiach (najmä psychologických a sociologických). Uvedené skutočnosti sa nevyhnutne prejavujú aj v spôsobe, akým súdy ako orgány aplikácie práva inkorporujú právo na rovnosť do svojej rozhodovacej činnosti – či už ako integrálny prierezový právny princíp v najširšom slova zmysle alebo ako akcesorické právo súvisiace s inými základnými právami a slobodami, o ktorých súdy rozhodujú, alebo ako právo premietnuté do konceptu zásady rovnakého zaobchádzania.

Uvedené platí aj o rodovej rovnosti a ženských právach, ktoré – hoci sú formálne integrované do právneho poriadku SR – stále nenachádzajú adekvátne vyjadrenie vo vzdelávaní právnických profesií, v právnickom diskurze a logicky ani v každodennej rozhodovacej praxi súdov.
 

Semináre – základná informácia

Súčasťou projektu sú dve série seminárov pre sudcov a sudkyne, ktoré sa realizujú cyklicky počas celého obdobia trvania projektu. Každá séria pozostáva z troch dvojdňových seminárov. Na každom seminári sa zúčastní 20 osôb pôsobiacich v justícii – najmä sudcov a sudkýň. Jednotlivé série seminárov sú navzájom komplementárne, je však možné absolvovať ich aj nezávisle. Semináre vedú interné a externé expertky a experti združenia (vrátane zahraničných) s interdisciplinárnou expertízou v oblasti antidiskriminácie, ženských práv a rodovej rovnosti – najmä právničky, psychologičky, sociologičky a expertky v iných príbuzných vedných odboroch. Svojou metodológiou, ktorá v sebe obsahuje veľa interaktívnych a participatívnych prvkov – najmä diskusie a prácu v malých skupinách – sa semináre snažia vytvárať priestor aj na prehodnocovanie postojov a predsudkov, ktoré často môžu sprevádzať rozhodovanie súdov a spôsobovať jeho diskriminačné dopady.

Cyklus odborných seminárov s názvom Antidiskriminácia v interdisciplinárnom kontexte sa zameriava na základné otázky antidiskriminačného práva v kontexte právneho poriadku SR (najmä s ohľadom na zakotvenie princípu rovnosti v Ústave SR a v antidiskriminačnom zákone), ako aj na medzinárodné štandardy práva na rovnosť. Pozornosť sa venuje aj relevantným otázkam práva na rovnosť a princípu nediskriminácie v kontexte ich zakotvenia v práve Európskeho spoločenstva. Problematika antidiskriminácie má interdisciplinárny charakter, a preto obsah seminárov integruje aj jej psychologické a sociologické aspekty.

Semináre cyklu s názvom Rodová rovnosť a ľudské práva žien sa zameriavajú najmä na predstavenie základných teoretických konceptov a medzinárodnoprávnych štandardov v oblasti ľudských práv žien a rodovej rovnosti. Obsah seminárov integruje aj teoretické poznatky iných vedných disciplín než právnej vedy.
 

Projekt je realizovaný v rámci Blokového grantu NOS-OSF a financovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR.
 

 

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť