Právne predpisy

 
Aktuálne znenie všetkých zákonov je zverejnené na web stránke Ministerstva spravodlivosti SR.
 

Ako postupovať pri hľadaní aktuálneho znenia zákonov:

 1. Otvorte web stránku ministerstva spravodlivosti.
 2. Na pravej lište kliknite na prvú možnosť: JASPI - ZÁKONY, ZNALCI, TLMOČNÍCI, PREKLADATELIA, JUDIKATÚRA.
 3. Na ľavej lište kliknite na prvú možnosť: Predpisy.
 4. Do kolónky Predpis č. vpíšte číslo hľadaného zákona v tvare napríklad 365/2004 a kliknite na Vyhľadať (vpravo).
 5. Kliknutím na číslo zákona sa zobrazí jeho celé znenie:
  • Rek. zákon je aktuálne platné a účinné znenie zákona vrátane všetkých novelizácií a zmien - teda verzia, ktorú treba použiť.
  • Zákon je pôvodné znenie zákona, teda bez jeho následných novelizácií a zmien.

 

Prehľad základných zákonov SR, týkajúcich sa ľudských a občianskych práv a občianskej participácie:

 • Ústava Slovenskej republiky - zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
 • Kompetenčný zákon - zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
 • Antidiskriminačný zákon - zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon o slobode informácií - zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon o združovaní občanov - zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
 • Zákon o zhromažďovacom práve - zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov
 • Zákon o petičnom práve - zákon č. 80/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
 • Zákon o sťažnostiach - zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
 • Správny poriadok - zákon č. 71/1967 Zb. Správny poriadok v znení neskorších predpisov
 • Občiansky súdny poriadok - zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
 • Občiansky zákonník - zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon o rodine - zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákonník práce - zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • Zákon o štátnej službe - zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon o výkone práce vo verejnom záujme - zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci - zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov
 • Trestný zákon - zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
 • Trestný poriadok - zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

 

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť