Z histórie združenia

Predchodkyňou nášho združenia bola Nadácia s názvom Minority Rights Group - Slovakia (MRG-S), ktorú v roku 1992 založila Minority Rights Group International (MRGI), medzinárodná mimovládna organizácia zameraná na uplatňovanie stratégie prevencie v oblasti práv menšín so sídlom v Londýne.

V prvých rokoch existencie MRG-S sme ako mimovládna organizácia poskytovali najmä informácie o špecifických problémoch menšín. Práca nadácie mala osvetový a výchovný charakter. Naším zámerom bolo predovšetkým vysvetľovať a objasňovať rozdielne aspekty práv minorít a všetky dimenzie týkajúce sa aplikácie všeobecných ľudských práv v oblasti menšinovej problematiky so zameraním na odstraňovanie predsudkov vo vzťahu k menšinám. Súčasťou aktivít bola i publikačná činnosť (správy, učebné texty, propagačné materiály a pod.), ktorá úzko súvisela s danou problematikou.

Vo svojich programoch sme ako Nadácia MRG-S pomáhali sprostredkovávať kontakty menšín a majoritného obyvateľstva a medzi menšinami navzájom. Naším cieľom bolo prispieť k vecnému a konštruktívnemu riešeniu spoločných problémov. Dialo sa tak najmä formou workshopov, seminárov a diskusných fór, súčasťou viacerých projektov boli i výcvikové kurzy, ktorých ťažiskom bolo najmä zlepšenie komunikačných zručností.

Počas svojej existencie sme nadviazali spoluprácu s významnými európskymi a medzinárodnými organizáciami a inštitúciami, napr. Európskym spoločenstvom, Radou Európy, OBSE, podieľali sme sa na propagácii ich činnosti, ideí, zámerov a iniciatív a prispievali k ich realizácii.

Naše aktivity v rámci nadácie Minority Rights Group - Slovakia (MRG-S) neskôr prekročili pôvodne uvažovaný rámec ochrany práv menšín, preto sme v lete 1997 prijali nový názov - Nadácia Občan a demokracia, Minority Rights Group - Slovakia (MRG-S). Svoju činnosť sme obohatili o aktivity smerujúce k zvyšovaniu občianskej participácie v demokratickej spoločnosti, a presadzovaniu a uplatňovaniu základných ľudských práv v každodennom živote slovenských občanov a občianok. Rovnako sme rozšírili svoje pôsobenie o "advocacy" aktivity a poskytovanie právnej pomoci. V súvislosti so svojím novým poslaním a cieľmi sme sa aktívne zapojili do viacerých kampaní mimovládnych organizácií, vďaka ktorým sme sa výraznejším spôsobom dostali do povedomia slovenskej verejnosti. Najviditeľnejšie to bolo v predvolebnom období v roku 1998, kedy naša organizácia tvorila zázemie pre hovorkyňu Občianskej kampane´98. Rovnako sme sa angažovali aj pred voľbami v roku 2002, neskôr pri presadzovaní zákona o slobodnom prístupe k informáciám, počas novelizácie ústavy a tvorby novej legislatívy podporujúcej vznik inštitúcie verejného ochrancu ľudských práv či v rámci aktivít občianskych iniciatív Ľudia proti rasizmu, Stop konfliktu záujmov a pod. Koncom roku 2002 sme zmenili právnu formu z nadácie na občianske združenie pod názvom Občan a demokracia.

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť