Poslanie organizácie

Zodpovednosť verejnej moci: ľudské práva ľuďom

Občianske združenie Občan, demokracia a zodpovednosť je nezávislá mimovládna nezisková organizácia.

Presadzujeme ideu a hodnoty otvorenej spoločnosti, ktorá stojí na úcte a zodpovednosti.

Chceme, aby naša spoločnosť:

  • plne rešpektovala ľudské a občianske práva jednotlivých občanov a občianok,
  • vyžadovala zodpovednosť od verejnej moci.

Vo svojej činnosti sa prednostne zameriavame na presadzovanie práva všetkých na ľudskú dôstojnosť, na ochranu pred diskrimináciou a ľudské práva žien.

Zasadzujeme sa o právny štát, v ktorom sú verejná moc a ľudia v rovnocennom vzájomnom vzťahu a v neustálom partnerskom dialógu. Veríme, že k dobrým riešeniam verejných záležitostí vedie iba demokratická diskusia.

Tieto idey napĺňame konkrétnymi aktivitami: obhajobou verejného záujmu (advokačné aktivity) – napr. účasťou na tvorbe legislatívy a verejných politík, ich monitoringom, litigáciou (strategické vedenie sporov), či kampaňami na riešenie konkrétnych problémov.

Ťažiskovú rolu v našej činnosti zohráva vzdelávanie a neustála komunikácia s odbornou aj širokou občianskou verejnosťou. Organizujeme tréningové kurzy, školenia, semináre, prednášky, workshopy, konferencie a diskusné fóra.

Poskytujeme tiež poradenstvo, vypracovávame výskumy a analýzy, vydávame monografie, výukové CD, metodické príručky a ďalšie vzdelávacie a informačné materiály.

Spolupracujeme s odborníkmi a odborníčkami z rôznych oblastí – psychológie, práva, politológie, žurnalistiky, sociológie a sociálnej práce. Do našich aktivít zapájame reprezentantov a reprezentantky rôznych profesií z prostredia súdnictva, školstva, policajného zboru i mimovládnych organizácií, študentov a študentky spoločenských vied aj ľudí z menšinových komunít.

Ciele združenia

  • spoluvytvárať priestor pre dialóg medzi verejnou mocou a občianskou spoločnosťou v záujme dosiahnutia mocenskej rovnováhy
  • zvyšovať zodpovednosť verejnej moci za dobré spravovanie krajiny, za dodržiavanie a aktívne presadzovanie ľudských práv
  • presadzovať spravodlivé podmienky pre uplatňovanie práv a zodpovednosti všetkých
  • prispievať k individuálnej zodpovednosti ľudí za kontrolu verejnej moci a k aktívnemu podieľaniu sa na rozhodovaní
  • posilňovať zodpovednosť ľudí za seba, svoje komunity a celú spoločnosť
  • rozvíjať občianske spôsobilosti a právne vedomie ľudí
© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť