Ďalšie projekty

Mapovanie výskytu diskriminácie - využívanie metód aktívneho riešenia problémov v procese vzdelávania

Od októbra 2011 do októbra 2012 sme realizovali projekt Mapovanie výskytu diskriminácie - využívanie metód aktívneho riešenia problémov v procese vzdelávania, ktorý podporila Nadácia Tatra banky v rámci svojho grantového programu Vedieť viac. Projekt nadviazal na úspešnú spoluprácu nášho združenia s prof. Janou Plichtovou, PhD. z Katedry psychológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave, v rámci ktorej sa podarilo včleniť interdisciplinárne vzdelávanie o diskriminácii do teoretického kurzu sociálnej psychológie. Zameral sa na ďalšie rozvíjanie tejto spolupráce so zdôraznením participatívnych prvkov a praktické dopady vzdelávania.

Monitoring verejných inštitúcií v oblasti antidiskriminácie

Od januára 2011 do marca 2012 sme realizovali projekt Zvyšovanie kapacít a tvorba nástrojov pre monitoring dodržiavania princípu rovnosti a zásady rovnakého zaobchádzania verejnými inštitúciami pri realizácii ich zodpovedností v oblasti ľudských práv, ktorý podporil Úrad vlády SR.

Hlavným cieľom projektu bolo prispieť k riešeniu problému, že verejné inštitúcie pri realizácii svojich zodpovedností nedostatočne dodržiavajú princíp rovnosti a zásadu rovnakého zaobchádzania. K tomu prispieva aj nedostatočný tlak občianskej verejnosti. Jednou z ciest, ako naplniť tento projektový cieľ, je občiansky monitoring dodržiavania princípu rovnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania verejnými inštitúciami, následné poskytnutie spätnej väzby týmto inštitúciám a informovaním verejnosti. Problém sa tým zmapuje, pomenuje a vytvorí sa tlak i priestor na jeho systémové riešenia. Je nevyhnutné, aby verejné inštitúcie na Slovensku celkovo skvalitnili napĺňanie svojich ľudskoprávnych záväzkov a povinnosti dodržiavať právo na rovnosť, aby aktívne vytvárali preventívne opatrenia a adekvátne verejné politiky a aj ich dôsledne realizovali. Zároveň by samy mali realizovať takéto monitoringy a/alebo vytvárať pre ne priestor.

Spolupráca a vzdelávanie inšpektorátov práce v oblasti rovnakého zaobchádzania na trhu práce

Od augusta do decembra 2011 sme realizovali projekt Zlepšenie uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na trhu práce prostredníctvom spolupráce s inšpektorátmi práce pri ich vzdelávaní, ktorý podporil Úrad vlády SR. Projekt sa zameral na prioritné oblasti presadzovania, podpory a ochrany základných práv a slobôd, ako aj predchádzania všetkým formám diskriminácie.

Ciele:

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania na trhu práce. Projekt nadviazal na úspešnú spoluprácu nášho združenia s inšpektorátmi práce v predošlom období. Zamerali sme sa na vybrané problematické aspekty trhu práce najmä v oblasti identifikovania, odhaľovania a sankcionovania prípadov diskriminácie.

Seniorky a seniori aktívne/i v obhajovaní svojich práv a záujmov

V období od júna do novembra 2011 sme realizovali projekt Seniorky a seniori aktívne/i v obhajovaní svojich práv a záujmov, ktorý vo svojej Jarnej výzve podporil Fond GSK. Projekt sčasti podporila aj Nadácia Orange a Úrad vlády SR.

V našej spoločnosti pribúda stále viac ľudí v seniorskom veku, ktorých potenciál sa dostatočne nevyužíva. Neraz čelia nerovnému až zlému zaobchádzaniu zo strany inštitúcii, ktoré by mali stáť na ich strane (napr. v zdravotnej a sociálnej starostlivosti) alebo sú dokonca pre nich vytvorené (domovy dôchodcov, atď.). Alarmujúce sú aj prípady násilia na starších ľuďoch.

Je preto veľmi dôležité dodať seniorom a seniorkám vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu kvalifikovane riešiť problémy a aktívne sa zapájať do ochrany ľudských práv a antidiskriminácie. Vďaka svojim skúsenostiam, túžbe po spoločenskom zapojení i voľnému času môžu účinne reprezentovať verejnosť pri aktivitách občianskej kontroly a advokácie za svoje práva, ako aj za kvalitnejší život v starobe. To je v záujme celej občianskej spoločnosti.

Zapojenie ľudí v seniorskom veku do občianskej kontroly verejných inštitúcií

Od júna do konca októbra 2011 sme realizovali projekt Zapojenie ľudí v seniorskom veku do občianskej kontroly verejných inštitúcií, ktorý podporila Nadácia Orange v rámci svojho programu Zelená pre seniorov 2011. Projekt sčasti podporili aj Fond GSK a Úrad vlády SR.

Projekt napomohol tomu, aby sa ľudia v seniorskom veku aktívne zapájali do aktuálneho diania v občianskej spoločnosti súvisiaceho s ochranou ľudských práv a antidiskrimináciou. Prostredníctvom advokačných aktivít nášho združenia sme im umožnili využiť svoje skúsenosti. Realizáciou vzdelávacích tréningov pre aktívne seniorky a seniorov sme prispeli k posilneniu ich právneho povedomia, rozvíjaniu ich občianskych kompetencií a komunikačných zručností. Zároveň sme prispeli k tomu, aby verejnosť menila svoj pohľad na ľudí v seniorskom veku iba ako na skupinu, ktorá potrebuje pomoc. Chceme tak povzbudiť i ďalších ľudí tejto vekovej skupiny k prelomeniu izolácie a k využitiu svojej kapacity na aktívnu participáciu v občianskej kontrole verejných inštitúcií a realizácie verejných politík.

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Odovzdávanie obsahu