Náš tím

 • Šarlota Pufflerová
  výkonná riaditeľka, manažérka projektov, psychologička
  pufflerova@oad.sk
 •  

 • Janka Debrecéniová
  zástupkyňa riaditeľky, právnička, konzultantka, lektorka
  debreceniova@oad.sk
 •  

 • Daniela Lamačková
  právnička, konzultantka, lektorka
  lamackova@oad.sk
 •  

 • Margaréta Vozáriková
  právnička
  vozarikova@oad.sk
 •  

 • Sylvia Ondrisová
  psychologička, konzultantka, lektorka
  ondrisova@oad.sk
 •  

 • Ľubica Trubíniová
  mediálna manažérka
  trubiniova@oad.sk
 •  

 • Bibiána Pufflerová
  koordinátorka pre vzdelávanie
  vzdelavanie@oad.sk
 •  

 • Ľudmila Pauková
  účtovníčka
  paukova@oad.sk
 •  

 • Lenka Molčanová
  asistentka
  sekretariat@oad.sk
 •  

  Správna rada

  • Jana Juráňová, koordinátorka, Záujmové združenie žien ASPEKT
  • Hana Lyons, nezávislá mediálna konzultantka
  • Dušan Ondrušek, riaditeľ PDCS - Partners for Democratic Change Slovakia
  • Jana Plichtová, vysokoškolská učiteľka, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
  • Isabel Marcus, profesorka práva a riaditeľka medzinárodných a postgraduálnych štúdií, Právnická fakulta Newyorskej univerzity v Buffale (USA)
  • Richard L. Roe, profesor práva a riaditeľ D. C. Street Law Clinic, Právnická fakulta Georgetownskej univerzity vo Washingtone (USA)

   

  Viac informácií

   

  PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD.
  výkonná riaditeľka, projektová manažérka, konzultantka pufflerova@oad.sk

  Vyštudovala psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. V rokoch 1982 - 1993 pracovala v Ústave experimentálnej psychológie a neskôr v Kabinete sociálnej a biologickej komunikácie SAV, v roku 1992 sa stala kandidátkou psychologických vied. V rokoch 1993 - 1994 absolvovala tréningový kurz British Institute of Management a postdoktorandskú stáž na Inštitúte environmentálnych a menšinových práv na Laponskej univerzite vo Fínsku. Absolvovala i viaceré tréningy vo Veľkej Británii, USA, Dánsku, Poľsku a Južnej Afrike. V roku 2005 sa v USA zúčastnila dvojmesačného Eisenhower Fellowship Multinational Program.
  Od roku 1995 je výkonnou riaditeľkou organizácie a zároveň manažérkou projektov -  medzi inými riadila projekt: Konštitucionalizmus v strednej a východnej Európe, ďalej projekt Programu budovania dôvery Rady Európy so slovenským názvom Ľudské práva ľuďom, neskôr Ľudské práva v príprave, práci a vzdelávaní slovenskej polície, Ľudské práva a ich uplatňovanie v každodennom živote - tréningový program pre učiteľov, Verejná diskusia ku školskému zákonu a zapojenie verejnosti do legislatívneho procesu, Odstraňovanie bariér v komunikácii medzi policajným zborom a menšinovými komunitami a Viacúrovňový právny vzdelávací program pre nápravno-výchovné zariadenia a mnohé ďalšie.
  Je členkou Medzirezortnej interdisciplinárnej skupiny odborníkov/čok pre boj s rasovo motivovanou trestnou činnosťou a extrémizmom. Dlhodobo sa usiluje aj o spoluprácu na príprave koncepcií vzdelávania v polícii i v Zbore väzenskej a justičnej stráže SR, za čo jej bolo udelené generálnym riaditeľom ZVJS vyznamenanie.
  V súčasnosti koordinuje projekty zamerané na scitlivovanie a posilňovanie občianskej spoločnosti v oblasti rovnakého zaobchádzania a rodovej rovnosti. Pracovala na vytvorení a akreditácii troch vzdelávacích kurzov združenia s dôrazom na sociálno-právny tréning v kontexte práva EÚ, ľudských práv a rodovej rovnosti.
  Koordinuje aj programy inštitucionálneho rozvoja a prevádzkového zabezpečenia organizácie a zároveň sa podieľa na fundraisingu a rozvíjaní vzťahov s verejnosťou. Rovnako pôsobí i v roli projektovej manažérky a konzultantky pri realizácii ďalších projektov združenia.
  V roku 1998 bola hovorkyňou Občianskej kampane a v nasledujúcich rokoch sa angažovala aj v ďalších iniciatívach a kampaniach mimovládnych organizácií: Za dobrý zákon o prístupe k informáciám, Ľudia proti rasizmu, Za silného ombudsmana v SR, Občania sebe, Za reformu vzdelávania a pod.

  Mgr. Janka Debrecéniová, MJur.
  zástukpkyňa riaditeľky, právnička, analytička, konzultantka, lektorka debreceniova@oad.sk

  Vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Následne absolvovala postgraduálne štúdium na Oxfordskej univerzite vo Veľkej Británii, odbor európske právo a právna komparatistika. V združení pôsobí od roku 2000. Podieľa na príprave a realizácii vzdelávacích, publikačných a advokačných projektov v oblasti ľudských práv a antidiskriminácie. Je autorkou viacerých publikácií, článkov a vzdelávacích textov týkajúcich sa najmä rovného zaobchádzania a zákazu diskriminácie, ženských práv a rodovej rovnosti, ale aj iných ľudskoprávnych tém. V týchto oblastiach pôsobí aj ako trénerka. Aktívne sa zapája do procesov tvorby programov a verejných politík v oblasti ľudských práv a výchovy k nim. Zapája sa tiež do procesov tvorby právnych predpisov, ktoré majú dopad na dodržiavanie princípu rovnosti a zákazu diskriminácie. V roku 2007 pôsobila ako zástupkyňa verejnosti v medzirezortnej Komisii pre novelizáciu antidiskriminačného zákona. Je autorkou úspešnej publikácie Komentár k antidiskriminačnému zákonu (OaD, 2008).

  JUDr. Daniela Lamačková
  právnička, konzultantka, lektorka lamackova@oad.sk

  Absolvovala právo na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a stáž zameranú na rozvoj klinického vzdelávania na právnických fakultách na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti. Pôsobí na Pracovisku právnych kliník na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, kde vyučuje a podieľa sa na koordinácii klinického vzdelávania. Je členkou celoslovenského združenia Asociácia právnych kliník.
  Spolupracuje so združením Občan, demokracia a zodpovednosť ako trénerka, lektorka a koordinátorka právnych vzdelávacích programov zameraných najmä na oblasť ľudských práv koordinátorka právnych vzdelávacích programov zameraných najmä na oblasť ľudských práv a nediskriminácie. Podieľala sa na príprave a realizácii školení a seminárov pre učiteľky a učiteľov stredných a základných škôl, odsúdených v nápravnovýchovných zariadeniach, vychovávateľky a vychovávateľov reedukačných domovov, diagnostických centier a v nápravnovýchovných zariadeniach, príslušníkov a príslušníčok polície, ako aj predstaviteľov a predstaviteliek menšín. Spolupracovala s Nadáciou otvorenej spoločnosti (Open Society Foundation) v celoslovenskom právnom vzdelávacom programe Street law (Právo na každý deň).
  Je autorkou právnych analýz, právnych komentárov a prekladov rozsudkov, najmä v oblasti diskriminácie, domáceho násilia, práv dieťaťa, vzdelávania a i.

  Mgr. Margaréta Vozáriková
  právnička vozarikova@oad.sk

  Vyštudovala právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V rokoch 2004-5 spolupracovala so združením Spoločnosť pre otvorené súdnictvo na projekte občianskeho monitoringu súdov. V rokoch 2008-9 aktívne spolupracovala so združením Občan a demokracia na programe Právo na každý deň, v rámci ktorého vyučovala právo formou interaktívneho učenia v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou, ako aj na monitoringu prístupu k súdnym rozhodnutiam v rámci projektu Za transparentné súdnictvo podporujúce princíp rovnosti. Od júna do augusta 2010 pracovala ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii v Bratislave.
  Spolupracuje so združením Občan, demokracia a zodpovednosť pri monitoringu právneho prostredia zameranom na implementáciu antidiskriminačnej legislatívy a jej uplatňovanie pri tvorbe verejných politík v SR. Zároveň príležitostne pracuje aj ako grafička a webdizajnérka.

  Mgr. Sylvia Ondrisová, PhD.
  psychologička, konzultantka, lektorka ondrisova@oad.sk

  Vyštudovala psychológiu a ukončila interné doktorandské štúdium na katedre psychológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Absolvovala semináre a dlhodobý výcvik v procesorientovanej psychoterapii so zameraním na individuálnu psychoterapiu, vzťahovú prácu a facilitáciu skupinových procesov. Od roku 2000 pôsobí ako psychoterapeutka.
  V rokoch 2001-8 úzko spolupracovala so združením Občan a demokracia ako koordinátorka projektov a lektorka. V rámci projektov pripravila vydanie dvoch publikácií pre učiteľky a učiteľov stredných škôl, ktoré sa zameriavajú na problematiku rodových stereotypov a na otázky sexuálnej orientácie. Realizovala tiež workshopy a pracovné semináre pre študentov a študentky vysokých škôl a stredoškolských učiteľov a učiteľky. V súčasnosti spolupracuje so združením ako lektorka a konzultantka.

  Ing. Ľubica Trubíniová
  mediálna manažérka trubiniova@oad.sk

  Koordinuje mediálne a prezentačné aktivity ODZ, administruje web stránku združenia www.oad.sk a portál mimovládnych organizácií www.diskriminacia.sk. Je dlhoročnou aktivistkou v oblasti ochrany ľudských a občianskych práv (kampaň Za dobrý zákon o prístupe k informáciám, Za silného ombudsmana v SR, monitoring uplatňovania infozákona v praxi) a má veľa skúseností v práci s médiami.
  Vyštudovala Stavebnú fakultu SVŠT v Bratislave. V rokoch 1990 – 2009 bola aktivistkou a projektovou manažérkou viacerých environmentálnych mimovládnych organizácií: Greenpeace Slovensko (zakladateľka a riaditeľka), Energia 2000, Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) - ZO č. 27 Podunajsko, Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), Mimovládny výbor Naše Tatry (MVNT) a Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR (STUŽ/SR). Viedla alebo sa podieľala na mnohých kampaniach za trvalo udržateľné riešenie náročných environmentálnych problémov – VD Gabčíkovo, jadrová energetika, lužné lesy Podunajska, certifikácia FSC, TANAP po smršti v r. 2004 a i. Za svoje aktivity na ochranu životného prostredia získala v r. 2000 Cenu Josefa Vavrouška Nadace Charty 77. Ako spoluautorka kapitoly Životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj v každoročne vydávanej Súhrnnej správe o stave spoločnosti je stálou členkou autorského kolektívu Inštitútu pre verejné otázky (IVO).
  Ako členka občianskych iniciatív Bratislava otvorene a RužIn – Ružinovské iniciatívy sa venuje občianskym aktivitám v komunálnej sfére Bratislavy a Ružinova, najmä problematike územného plánovania a výstavby (územné plány, zahusťovanie výstavby), ochrane pamiatok (záchrana PKO, obnova Podhradia), zelene (holoruby v Bratislavskom lesoparku, výruby zelene) a i.

  Bibiána Pufflerová
  koordinátorka pre vzdelávanie vzdelavanie@oad.sk

  Študuje medzinárodný manažment na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvovala študijný pobyt na Athens University of Economics and Business v Grécku. Spolupracuje na príprave tréningov a ďalších vzdelávacích podujatí organizovaných združením, podieľa sa najmä na komunikácii s ich účastníčkami a účastníkmi. Vzdeláva sa v oblasti ochrany ľudských práv a diskriminácie, s osobitným ohľadom na rodovú problematiku.

  Ľudmila Pauková
  účtovníčka paukova@oad.sk

  Vedie účtovnú a mzdovú agendu združenia od roku 1996. Spolupracuje s výkonnou riaditeľkou, koordinátorkami projektov pri administrácii účtovných dokladov, vyúčtovaní projektov združenia a pripravuje podklady pre priebežné i záverečné finančné správy. Absolvovala viaceré špecializované školenia o vedení účtovníctva v mimovládnych organizáciách.

   

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť