Partnerské organizácie

Dlhodobí strategickí partneri

V priebehu dvadsiatich rokov svojej existencie naša organizácie uzatvorila množstvo partnerstiev s väčšou či menšou mierou formálnosti. Bola začlenená do mnohých iniciatív, ktoré mimovládne organizácie formovali s cieľom ochrániť demokratické hodnoty v kritických rokoch novodobej histórie Slovenska (Občianska kampaň 98) alebo presadiť demokratické zásady a princípy v procese transformácie a reforiem po roku 1998 (Inicatíva za dobrý zákon o prístupe k informáciám). Neskôr sme hľadali prirodzených spojencov najmä v prostredí organizácií obhajujúcich verejný záujem a presadzujúcich právo na rovnosť.

Viacero rokov je našou veľmi dôležitou strategickou partnerskou organizáciou ASPEKT - Záujmové združenie žien so sídlom v Bratislava (www.aspekt.sk). Vážime si ich odborný potenciál i dlhoročné skúsenosti v publikovaní na tému rodovej problematiky. Aj preto sme sa rozhodli spojiť sily v spoločnom projekte zameranom na vzdelávanie o rodových stereotypoch. Vydali sme spoločnú publikáciu a pripravili sériu tréningov pre učiteľky a učiteľov. V tejto spolupráci budeme aj v budúcnosti dlhodobo pokračovať opierajúc sa o doterajšie dobré a obohacujúce skúsenosti. Postupne priberáme do partnerstva rámci programov zameraných na rodovú rovnosť a ľudské práva žien ďalšie organizácie ako napr. Možnosť voľby (www.moznostvolby.sk) a Center for Reproductive Rights v New Yorku (www.reproductiverights.org).

Jedným z ďalších dlhodobých partnerov našej organizácie bolo takmer 10 rokov združenie Via Iuris, predtým Centrum pre podporu miestneho aktivizmu (www.viaiuris.sk), ktorého programové ciele i hodnotová orientácia je v súlade s našimi. V rokoch 2000 - 2009 sme úzko spolupracovali na spoločných programoch; jedným z najvýznamnejších bola letná škola ľudských práv pre študentov a študentky práva realizovaná pravidelne od roku 1999 do roku 2004. V roku 2003 naše partnerstvo vyústilo do založenia Spoločnosti pre otvorené súdnicvo (www.s-o-s.sk), kam sa pretransformovala energia a odborný potenciál, zamerané na občiansky monitoring súdov na Slovensku, ktorý bol realizovaný v roku 2005.

Partnerské organizácie v projektoch - programoví partneri

Dôležitými programovými partnermi doma i v zahraničí boli v rokoch 2000 - 2009 právne kliniky pri právnických fakultách v Trnave a Košiciach, ale i vo Washingtone - Street Law Clinic of Georgetown University Law Center (www.georgetown.edu). Jej riaditeľ Richard Roe je členom našej správnej rady a zároveň dlhoročným podporovateľom programov Právo na každý deň (Street Law), ktoré naše združenie viac ako 15 rokov rozvíja s cieľom etablovať ich na právnických fakultách na Slovensku. Dôkazom úspechov v tejto oblasti sú nielen fungujúce právne kliniky v Trnave a v Košiciach, ale aj občianske združenie Právna klinika Trnavskej univerzity (www.lawclinic.sk), ktoré prevzalo našu pôvodnú misiu a zdarne pokračuje v rozvíjaní a podpore klinického vzdelávania.

Priebežne rozvíjame i medzinárodné partnerstvá európskeho formátu. V rámci programu SOCRATES, podprogramu GRUNDTVIG sme sa v roku 2004 po prvýkrát stali koordinujúcou organizáciou v európskom kontexte. V priebehu dvoch rokov sme niesli zodpovednosť za zdarný priebeh projektu realizovaného v spolupráci s mimovládnymi organizáciami z Poľska, Grécka, Dánska a Talianska, ktorý mal za cieľ napomôcť odsúdeným, aby lepšie poznali svoje práva a aby si lepšie uvedomovali svoju zodpovednosť a z nej plynúce povinnosti. Našimi partnermi v projekte boli Arsis Association for the Social Support of Youth z Atén (www.arsis.gr), Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej z Varšavy (www.psep.pl) a Women´s Learning Centre z Kodane (www.cphfemale.dk). Rolu evaluátora projektu prevzala mimovládna organizácia ANTARES 2000 z Ríma (www.antares2000.org).

Spolupracujúce organizácie a inštitúcie

Od roku 2005 doteraz sme sa v partnerstve s ďalšími mimovládnymi organizácaimi zo všetkých členských krajín Európskej únie koordinovanými holandskou organizáciou Human European Consultancy z Utrechtu (www.humanconsultancy.com) podieľali na realizácii viacerých z veľkých európskych projektov v oblasti boja proti diskriminácii. Boli zamerané na mapovanie kapacity a možností občianskej spoločnosti vysporiadať sa s týmto problémom a poskytnutie obrazu o súčasnej situácii v uplatňovaní antidiskriminačnej legislatívy. Ďalším cieľom týchto aktivít bolo zlepšiť informovanosť mimovládnych organizácií i ďalších aktérov o politikách EÚ v oblasti boja proti diskriminácii, a tým zlepšiť ich schopnosť prispieť k implementácii antidiskriminačných smerníc EÚ. K organizáciám, s ktorými na tomto poli dlhodobejšie spolupracujeme v úsilí zmeniť postoje k menšinovým komunitám a rozšíriť vedomosti občanov a občianok o tom, ako sa účinne vzoprieť diskriminácii či rasizmu, patria viaceré občianske združenia - Ľudia proti rasizmu (www.rasizmus.sk), ALTERA - Združenie lesbických a bisexuálnych žien (www.altera.sk) a Odyseus (www.ozodyseus.sk). Donedávna sme podobné programy realizovali s našou zakladateľskou organizáciou Minority Rights Group International (www.minorityrights.org) so sídlom v Londýne, ktorá sa primárne zameriava na práva menšín a systematicky podáva svedectvo o situácii menšín na celom svete. S touto organizáciou v súčasnosti nemáme spoločné projekty, ale naďalej ostávame partnermi na úrovni výmeny informácií a skúseností.

Iná oblasť kde slovo "boj" - aj keď ho neradi používame - má stále opodstatnenie, je korupcia. V roku 2004 sme spolu s Transparency International Slovensko (www.transparency.sk) a Partners for Democratic Change Slovakia (www.pdcs.sk), s ktorými sme doposiaľ spolupracovali vo viacerých vzdelávacích projektoch, uskutočnili tréningový program pre skupinu odborníkov z vládnej i mimovládnej sféry z Bulharska zameraný na protikorupčné vzdelávanie. Program bol pripravený na základe požiadaviek bulharskej organizácie WORLD LEARNING Bulharsko zo Sofie (www.worldlearning.bg), ktorá má v budúcnosti v pláne nadviazať na dobré skúsenosti získané na Slovensku.

Projekt s názvom „Na ceste k rovnosti: Zvyšovanie povedomia a viacúrovňové posilňovanie občianskej spoločnosti a verejných aktérov v oblasti antidiskriminácie“ bol spoločným projektom s našimi tromi dôležitými programovými partnermi – mimovládnymi organizáciami Inštitút pre verejné otázky (www.ivo.sk), Partners for Democratic Change Slovensko a Hlava 98 (www.hlava.sk). Združenie Občan a demokracia plnilo v rámci projektu špecifické úlohy (jesenná škola, diskusné fórum, web stránka diskriminacia.sk, komentár a brožúra k antidiskriminačnému zákonu), bolo však zodpovedné aj za manažment a administráciu projektu. Projekt bol realizovaný od decembra 2007 do novembra 2008. Bol podporený v rámci Programu Európskeho spoločenstva pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu PROGRESS (2007 – 2013), ako aj zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a príspevku riešiteľských organizácií.

V rámci programov zvyšovania účasti občanov v legislatívnom procese a v procese reforiem vzniklo mnoho mimovládnych formácií a iniciatív, keď sa naša organizácia v zoskupení s inými pokúšala presadiť progresívne legislatívne zmeny alebo zabrániť iným, ktoré by v rozvoji demokracie na Slovensku znamenali krok späť. Medzi takéto organizácie patrí občianske združenie Proti prúdu (www.notabene.sk), Amnesty International na Slovensku (www.amnesty.sk) či Centrum pre vzdelávaciu politiku pri Združení ORAVA sídliace v Bratislave (www.cpvp.sk) alebo občianske združenie Reforma školstva so sídlom v Strážove (www.reformaskolstva.sk). Či už ide o obhajovanie práva na združovanie alebo zlepšenie kvality vzdelávania systémovou reformou školstva, hľadáme spoločného menovateľa nášho úsilia, ľudsky i profesionálne sa navzájom obohacujeme, inšpirujeme a kooperáciou násobíme vlastný potenciál nasmerovaný k efektívnemu dosiahnutiu vytýčeného cieľa. Dobrým základom pre našu expertízu v obhajovaní verejného záujmu a zvyšovanie participácie v legislatívnom procese boli aj dlhoročné priateľské vzťahy a profesionálna výmena s dvomi organizáciami z Českej republiky - Ekologický právní servis (EPS) z Brna (www.eps.cz) a Liga pro lidská práva z Tábora (www.llp.cz).

Význam spolupráce s inštitúciami verejného sektora i jej zastúpenie v našich programoch každým rokom rastie. Na našu dlhoročnú spoluprácu s pedagogicko-metodickými centrami sme nadviazali kooperáciou so Štátnym pedagogickým ústavom (www.statpedu.sk), ktorá smerovala k vytvoreniu Národného plánu výchovy a vzdelávania k ľudským právam. Je to téma, v ktorej sme viac než doma a v rámci reformy školstva máme čo ponúknuť nielen z hľadiska obsahu či metodológie, ale i zavádzania demokratických princípov do rozhodovania a vzťahov na školách. Na tomto poli sme niekoľko rokov programovo spolupracovali aj s Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže SR v Bratislave (www.zvjs.sk), s ktorým máme podpísanú dlhodobú zmluvu o spolupráci, a s Inštitútom vzdelávania ZVJS v Nitre (www.zvjs.sk/?institut_vzdelavania_zvjs_nr), s ktorým sme v rokoch 2003 - 2006 realizovali dlhodobý výcvikový program pre trénerov zboru. Viacero projektov zameraných na ľudské práva a zlepšovanie vzťahov s menšinovými komunitami sme realizovali i v spolupráci s políciou. Od roku 2001 do roku 2006 bolo naším programovým partnerom Prezídium Policajného zboru SR (www.minv.sk/?policia). Zároveň sme v tomto období začali aktívne pôsobiť v Komisii na koordináciu postupu pri eliminácii rasovo motivovanej trestnej činnosti a extrémizmu zriadenej pri Prezídiu PZ, kde sme sa spolu s inými mimovládnymi organizáciami snažili prispieť svojimi skúsenosťami, poznatkami a občianskym pohľadom k efektívnej práci polície.

V súčasnosti je naša organizácia zastúpená v Multidisciplinárnej integrovanej skupine odborníkov pre elimináciu rasovo motivovanej trestnej činnosti a extrémizmu (Šarlota Pufflerová), ktorú na medzirezortnej úrovni zriadil minister vnútra SR, i v Rade vlády pre rodovú rovnosť pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Janka Debrecéniová).
 

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť