Projektové aktivity

Jesenná škola antidiskriminácie

21. - 25. novembra 2012 sme v Modre - Harmónii uskutočnili JESENNÚ ŠKOLU ANTIDISKRIMINÁCIE zameranú na právne, filozofické, psychologické a sociologické aspekty diskriminácie. Zúčastnili sa jej študenti a študentky vysokých škôl. Jesenná škola je zážitkovým a interaktívnym vzdelávaním. Poskytla i možnosť zaujímavých stretnutí, výmeny skúseností a získavania praktických zručností v oblasti monitorovania (anti)diskriminácie.
 

Foto: Margaréta Vozáriková (ODZ)
 

Dotazník: Odhaľovanie bariér v ochrane pred diskrimináciou (len do 22. 6.)

Stretli ste sa s diskrimináciou? Chcete pomôcť pri jej odstraňovaní?

Prosíme, vyplňte anonymný online dotazník zameraný na odhaľovanie bariér v prístupe k právnym prostriedkom ochrany pred diskrimináciou.

Jeho vyplnenie trvá asi 3 minúty.

Tlačovka: Vieme verejnými politikami predísť diskriminácii?

Občiansky monitoring antidiskriminačných opatrení v praxi verejných inštitúcií

Bratislava, 26. 4. 2012 (ODZ) – Od rozpadu nedemokratického režimu v novembri 1989 uplynulo už vyše 22 rokov, nedávno na Slovensku nastúpila deviata vláda. Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť však konštatuje, že situácia v oblasti uplatňovania princípu rovnosti a zásady rovnakého zaobchádzania sa takmer nezmenila. „Odstraňovanie diskriminácie by malo byť bežnou súčasťou nášho každodenného života. Niet takých ľudí, čo by ju chceli zažívať na vlastnej koži. Nediskriminovať jednotlivé osoby i celé spoločenské skupiny je jedným zo základných princípov slobodnej občianskej spoločnosti. Na to však nestačí, aby verejné inštitúcie iba dodržiavali zásadu rovnakého zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona – hoci ani to často nerobia,“ uvádza Šarlota Pufflerová, výkonná riaditeľka združenia Občan, demokracia a zodpovednosť.
 

Foto: Margaréta Vozáriková (ODZ)
 

Monitoring verejných inštitúcií v oblasti antidiskriminácie

V prvom štvrťroku 2012 sme realizovali overovací monitoring uplatňovania práva na rovnosť a nediskrimináciu z dôvodu veku s dôrazom na aktívne starnutie, ako záverečnú fázu projektu Zvyšovanie kapacít a tvorba nástrojov pre monitoring dodržiavania princípu rovnosti a zásady rovnakého zaobchádzania verejnými inštitúciami pri realizácii ich zodpovedností v oblasti ľudských práv podporeného Úradom vlády SR. Monitoring sme uskutočnili na overenie návrhu metodológie monitorovania toho, ako verejné inštitúcie dodržiavajú princíp rovnosti a zásady rovn(ak)ého zaobchádzania v praxi. Hlavným cieľom projektu bolo prispieť k riešeniu problematiky prípravou tejto metodológie.

V rámci projektu sme prostredníctvom žiadostí o informácie oslovili rôzne inštitúcie. Žiadosti sa týkali dodržiavania zásady rovn(ak)ého zaobchádzania a princípu rovnosti vo vzťahu k osobám nad 45 rokov a tiež aktivít súvisiacich s Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012. Všetky odpovede sme spracovali v správe, ktorá analyzuje súčasný stav v tejto oblasti, identifikuje prekážky v odstraňovaní diskriminácie a ponúka odporúčania na systémové zmeny potrebné vzhľadom na platnú legislatívu i záväzky SR v danej oblasti.

Monitoring verejných inštitúcií v oblasti antidiskriminácie - workshopy pre MVO

Od januára 2011 do marca 2012 sme realizovali sériu aktivít zameraných na kontrolu verejných inštitúcií v oblasti dodržiavania ľudských práv a antidiskriminácie. Ich ťažiskom bolo vzdelávanie rôznych cieľových skupín najmä v otázkach prevencie a vysporiadavania sa s diskrimináciou na základe rasového alebo etnického pôvodu, veku, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie, pohlavia a rodu, náboženstva alebo viery, či iných dôvodov. Účastníci a účastníčky našich vzdelávacích podujatí môžu využiť získané vedomosti a zručnosti pri monitorovaní verejných inštitúcií a kontrole uplatňovania princípu rovnosti vo svojej činnosti.

V rámci tejto série sme zorganizovali tri podujatia určené ľuďom aktívnym v mimovládnych organizáciách (MVO), ktorí boli jednou z cieľových skupín. Workshopy v novembri 2011, vo februári a marci 2012 mali skôr charakter pracovnej diskusie, pričom z praktického hľadiska sa ich program sústreďoval na témy vygenerované ešte predtým spoločne s ľuďmi, ktorí sa ich zúčastňovali. Reagovali sme tak na problémy, s ktorými sa MVO stretávajú vo svojej praxi pri presadzovaní zásady rovn(ak)ého zaobchádzania a zároveň sme nadväzovali na predošlé vzdelávacie aktivity. V spolupráci s nimi sme sa sústreďovali najmä na mapovanie prejavov, resp. možných dopadov diskriminácie. Cieľom bolo vytypovať oblasti a/alebo inštitúcie, ktoré budú monitorované pri príprave a overovaní metodológie monitoringu zameraného na dodržiavanie princípu rovnosti a zásady rovnakého zaobchádzania verejnými inštitúciami.

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Odovzdávanie obsahu