Legislatívne procesy

Účasť na tvorbe legislatívy

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť sa dlhodobo snaží ovplyvňovať veci verejné aj prostredníctvom priamej účasti na tvorbe legislatívy a verejných politík. Sme presvedčené, že dobré zákony a verejné politiky môžu vznikať iba tak, že sa na ich tvorbe budú podieľať všetky zainteresované subjekty, vrátane aktívnych občianok a občanov. Myslíme si tiež, že komunikácia verejnej moci s občanmi a občiankami o veciach, ktoré môžu priamo meniť ich životy a život celej spoločnosti, je nevyhnutným predpokladom dobrého a legitímneho spravovania krajiny.

Od začiatku svojej existencie sme sa, často v spolupráci s ďalšími mimovládnymi organizáciami, zapojili do niekoľkých desiatok legislatívnych procesov, z ktorých viaceré sme aj iniciovali. V tejto činnosti stále pokračujeme. Napríklad predkladáme tzv. hromadné pripomienky a zbierame podporu občianok a občanov pre ne, zastupujeme verejnosť na tzv. rozporových konaniach na ministerstvách a iných ústredných orgánoch štátnej správy, vystupujeme vo výboroch parlamentu a na iných fórach, kde sa o zmenách v zákonoch, resp. iných predpisoch alebo programových dokumentoch rozhoduje a pod. V niektorých prípadoch aj priamo spolupracujeme pri ich tvorbe. Prispeli sme tak k skvalitneniu mnohých zákonov, ktoré majú aj našou zásluhou výrazný ľudskoprávny rozmer.

Konkrétne príklady

Podieľali sme sa o. i. napríklad na tvorbe alebo zmenách týchto právnych predpisov:

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám (zákon č. 211/2000 Z. z.). Do prijatia infozákona neexistovala všeobecná zákonná úprava procesu poskytovania informácií, ktorá by jasne stanovovala povinnosť orgánov verejnej správy poskytovať občanom a občiankam informácie. Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť bolo súčasťou iniciatívy mimovládnych organizácií, ktoré presadzovali prijatie takéhoto zákona. Pracovali sme na jeho paragrafovom znení, pričom sme sa snažili o zakotvenie princípu „Čo nie je tajné, je verejné“ ako nosného princípu zákona. Zámer sa podaril.

Zákon o verejnom ochrancovi práv (zákon č. 564/2001 Z. z.). V decembri 2001 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon o verejnom ochrancovi práv. Poskytovaním komparatívnych informácií z iných európskych krajín sme sa v rámci legislatívnych príprav aktívne podieľali na tvorbe tohto inštitútu a na konkrétnej tvorbe koncepcie. Ako súčasť legislatívnej skupiny sme spolupracovali aj na príprave paragrafového znenia tohto zákona.

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť