Príhovor

 
V našej organizácii sa už dve desaťročia aktívne zasadzujeme za to, aby sa ľudské práva dostali do života a neostávali iba abstraktne vyjadrené v ústave, zákonoch a medzinárodných dokumentoch. Ide nám o to, aby ľudské práva prináležali ľuďom a aby ich verejná moc presadzovala a chránila. Ako nosný pilier každého demokratického spoločenstva predstavujú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné hodnoty. Hoci si ich prítomnosť pri prežívaní každodenných udalostí ani nemusíme uvedomovať, sú obsiahnuté vo všetkom, čo sa v spoločnosti deje. Je potrebné, aby si tejto skutočnosti boli ľudia vedomí: najmä tí, čo práve reprezentujú verejnú moc a nesú zodpovednosť za jej spravodlivé a efektívne vykonávanie, rovnako však i tí, čo im svoju moc zverili – obyvatelia a obyvateľky Slovenska.

Chceme sa spoločnými silami pričiniť o to, aby demokracia v našej krajine naozaj zapustila trvalé korene. Kľúčom k naplneniu tohto sna je občianska participácia a občianska odvaha spolu s profesionalitou a zodpovednosťou. Popri dôslednom uplatňovaní ústavnosti a zákonnosti predstavujú základné predpoklady pre udržateľné ukotvenie ľudskoprávnych princípov v celej spoločnosti – v jej každodennom živote a rovnako aj v jej inštitúciách. Aby sa tak mohlo naozaj stať, je nutné, aby sme si všetci a všetky osvojili nástroje demokratického rozhodovania, a zároveň i to, aby sme spoločne vniesli ľudskoprávny rozmer do jeho obsahov i procesov. Nestačia však teoretické poznatky – treba neustále rozvíjať aj svoje sociálne spôsobilosti. Mať zvnútornené kľúčové ľudskoprávne hodnoty nie je možné bez neustáleho dialógu a spätnej väzby. Otvorená a efektívna komunikácia je postavená práve na týchto hodnotách rovnako ako na demokratických princípoch. Pretože v združení Občan, demokracia a zodpovednosť chceme, aby sa toto všetko stalo samozrejmosťou v spravovaní vecí verejných i našich, budeme tieto hodnoty naďalej zdieľať a šíriť prostredníctvom našich aktivít v partnerstve s Vami.

Verejná moc v každej demokratickej krajine nesie zodpovednosť nielen za nezasahovanie do sfér chránených našimi právami, ale aj za aktívne presadzovanie ľudských práv. To vyžaduje preventívne a proaktívne konanie zodpovedných orgánov. Orgány verejnej moci však často porušujú naše základné práva práve svojou nečinnosťou. Namiesto toho, aby konali systematicky a predvídavo, "hasia" problémy až vtedy, keď nám všetkým svojou závažnosťou a intenzitou prerastajú cez hlavu. Stačilo by pritom mať zreteľnejšiu predstavu o tom, čo ľudí skutočne trápi, aké problémy chcú a potrebujú riešiť. A nestačí iba chápať, že dobré a efektívne riešenia si vyžadujú systémové zmeny a aktívnu účasť občianskej spoločnosti. Aby to tak bolo, musí verejná moc občianskemu hlasu načúvať, rešpektovať ho a prizývať ľudí do diskusie i k spolupráci. Nie však formálnej, ale faktickej.

Naše združenie sa usiluje o to, aby verejná moc konala zodpovedne a v záujme verejnosti. Usilujeme sa vytvárať priestor pre skutočnú participáciu a verejnú diskusiu najmä v otázkach, ktoré sa ľudí žijúcich v našej krajine bytostne dotýkajú. Zároveň sa snažíme o spoluprácu s orgánmi verejnej moci. Čakáme však od nich zodpovedný prístup, konkrétne a systémové opatrenia, premyslené kroky, účinné riešenia v oblasti prevencie a najmä dobre organizovanú službu verejnosti v každodennej činnosti a rozhodovaní štátnych orgánov aj iných orgánov verejnej správy. Jednoducho preto, že verejná moc je tu pre nás, ľudí žijúcich v Slovenskej republike, a nie naopak. Aj preto voláme na zodpovednosť tých, ktorým sme prepožičali svoj podiel na výkone verejnej moci nezávisle od toho, ktorá osoba, strana alebo koalícia je práve pri moci.

Tešíme sa na spoluprácu.

Šarlota Pufflerová
výkonná riaditeľka ODZ
 

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť