Legislatíva

Účasť na tvorbe legislatívy

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť sa dlhodobo snaží ovplyvňovať veci verejné aj prostredníctvom priamej účasti na tvorbe legislatívy a verejných politík. Sme presvedčené, že dobré zákony a verejné politiky môžu vznikať iba tak, že sa na ich tvorbe budú podieľať všetky zainteresované subjekty, vrátane aktívnych občianok a občanov. Myslíme si tiež, že komunikácia verejnej moci s občanmi a občiankami o veciach, ktoré môžu priamo meniť ich životy a život celej spoločnosti, je nevyhnutným predpokladom dobrého a legitímneho spravovania krajiny.

Od začiatku svojej existencie sme sa, často v spolupráci s ďalšími mimovládnymi organizáciami, zapojili do niekoľkých desiatok legislatívnych procesov, z ktorých viaceré sme aj iniciovali. V tejto činnosti stále pokračujeme. Napríklad predkladáme tzv. hromadné pripomienky a zbierame podporu občianok a občanov pre ne, zastupujeme verejnosť na tzv. rozporových konaniach na ministerstvách a iných ústredných orgánoch štátnej správy, vystupujeme vo výboroch parlamentu a na iných fórach, kde sa o zmenách v zákonoch, resp. iných predpisoch alebo programových dokumentoch rozhoduje a pod. V niektorých prípadoch aj priamo spolupracujeme pri ich tvorbe. Prispeli sme tak k skvalitneniu mnohých zákonov, ktoré majú aj našou zásluhou výrazný ľudskoprávny rozmer.

Konkrétne príklady

Podieľali sme sa o. i. napríklad na tvorbe alebo zmenách týchto právnych predpisov:

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám (zákon č. 211/2000 Z. z.). Do prijatia infozákona neexistovala všeobecná zákonná úprava procesu poskytovania informácií, ktorá by jasne stanovovala povinnosť orgánov verejnej správy poskytovať občanom a občiankam informácie. Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť bolo súčasťou iniciatívy mimovládnych organizácií, ktoré presadzovali prijatie takéhoto zákona. Pracovali sme na jeho paragrafovom znení, pričom sme sa snažili o zakotvenie princípu „Čo nie je tajné, je verejné“ ako nosného princípu zákona. Zámer sa podaril.

Zákon o verejnom ochrancovi práv (zákon č. 564/2001 Z. z.). V decembri 2001 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon o verejnom ochrancovi práv. Poskytovaním komparatívnych informácií z iných európskych krajín sme sa v rámci legislatívnych príprav aktívne podieľali na tvorbe tohto inštitútu a na konkrétnej tvorbe koncepcie. Ako súčasť legislatívnej skupiny sme spolupracovali aj na príprave paragrafového znenia tohto zákona.

Právne predpisy

 
Aktuálne znenie všetkých zákonov je zverejnené na web stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Legislatívne aktivity

V našich prioritných oblastiach sme sa zapájali aj do pripomienkovania a tvorby právnych predpisov.

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content