Aktivity združenia Občan a demokracia

Aktivity združenia Občan a demokracia a právo na informácie

Dlhodobo vykonávané aktivity našej organizácie smerujú ku zvyšovaniu účasti občanov na správe vecí verejných a posilňovaniu demokracie. Za základný predpoklad zapojenia sa občanov do správy vecí verejných považujeme včasný prístup k pravdivým informáciám.

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content