Poskytovanie právnej pomoci

Úspešne ukončené prípady

Ústavný súd na náš podnet rozhodol o tom, že starostka obce Žakovce porušila právo obyvateľov na slobodu pobytu tým, že odmietla zaevidovať ich trvalý pobyt v obci. Súd rozhodol aj o tom, že postupom starostky došlo k porušeniu ich volebného práva, keďže sa v obci nemohli zúčastniť hlasovania.

Formy poskytovania právnej pomoci

  • prostredníctvom osobnej, telefonickej, alebo e-mailovej konzultácie sme v rokoch 1999 -2009 pomáhali pri riešení jednodu

Komu je právna pomoc určená

Právna pomoc bola v rokoch 1999 - 2009 určená pre široký okruh jednotlivcov (občanov/ok, cudzincov, osôb bez štátnej príslušnost

Prioritné oblasti poskytovania právnej pomoci

prístup k informáciám - presadzovanie slobodného prístupu k informáciám vo veciach verejného záujmu, právna pomoc žiadateľom o informácie a vypracúvanie právnych stanovísk

Poskytovanie právnej pomoci

Najzákladnejším poslaním programu práva vo verejnom záujme bolo poskytovať bezplatnú právnu pomoc v prípadoch porušovania ľ

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content