Programy

Rozsudok Krajského súdu v Bratislave 24S 228/01 (Nadácia Občan a demokracia vs. Mestská časť Bratislava ? Ružinov)

Nadácia Občan a demokracia požiadala o informácie o číslach služobných mobilných telefónov pridelených Miestnym úradom Bratislava - Ružinov.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR 7 Sž 97/01 (R. H. vs. Ministerstvo hospodárstva SR)

Pán R. H. požiadal Ministerstvo hospodárstva SR o sprístupnenie informácií obsiahnutých v dokumente "Návrh na vydanie rozhodnutia, že rozšírenie výroby a spracovania hliníka v SLOVALCO a.s. Žiar nad Hronom je významnou investíciou, ktorej uskutočnenie je vo verejnom záujme (č. m. 1006/2001)".

Rozsudok Krajského súdu v Trenčíne 11S 73/01 ( Dubnická environmentálna skupina (DES) vs. Mesto Dubnica nad Váhom)

Dubnická environmentálna skupina (DES) požiadala mesto Dubnica nad Váhom o sprístupnenie informácií (zakladacej listiny, zmluvy o hospodárení s komunálnym odpadom uzatvorenej s mestom Dubnica, zmluvy o zneškodňovaní odpadu na skládke Luštek uzatvorenej s mestom Dubnica atď.).

Rozsudok Najvyššieho súdu SR 7 Sž 180/01 ( XXX s.r.o. vs. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR)

Spoločnosť XXX s.r.o. požiadala Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR o sprístupnenie zmluvy o predaji akcií spoločnosti Slovenské telekomunikácie a.s. spoločnosti Deutsche Telecom AG. Sprístupnenie tejto informácie ministerstvo odmietlo z dôvodu, že táto informácia je predmetom štátneho tajomstva.

Rozsudok Krajského súdu v Bratislave 24S 99/01 (L. H. vs. Mestská časť Bratislava - Ružinov)

L. H. požiadal Mestskú časť Bratislava - Ružinov o sprístupnenie všetkých zmlúv a dohôd medzi mestskou časťou a spoločnosťou Malstav s.r.o. a všetky zmluvy a dohody uzatvorené medzi Mestskou časťou Bratislava - Ružinov a stavebným družstvom Kredit Bratislava. Miestny úrad odmietol sprístupnenie týchto informácií z toho dôvodu, že druhé zmluvné strany s tým nesúhlasili a označili tieto informácie za ich obchodné tajomstvo. Pán H. sa odvolal, no starosta mestskej časti odvolanie zamietol z dôvodu, že zmluvné strany s tým nesúhlasia, poukazujúc na ustanovenie § 17 Obchodného zákonníka - o obchodnom tajomstve a § 122 Trestného zákona - o ohrození obchodného tajomstva.

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content