Programy

Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici 23 S 17/02 (občianske združenie S. vs. Primátor mesta Zvolen)

Občianske združenie S. požiadalo o sprístupnenie kópie doplnku územného plánu mesta Zvolen. Mestský úrad sprístupnenie odmietol s tým, že územnoplánovacia dokumentácia nebola spracovaná z verejných prostriedkov, ale z prostriedkov súkromných firiem a to znamená, že je majetkom súkromných firiem. Podľa mestského úradu je územnoplánovacia dokumentácia duševným vlastníctvom autora a ku kopírovaniu a šíreniu kompletného diela je potrebný súhlas autora. Autor predmetnej dokumentácie však takýto súhlas nedal. Mestský úrad uvádza, že dokumentácia je uložená na mestskom úrade a v zmysle stavebného zákona je možné do nej nahliadnuť, študovať, robiť z nej výpisky, poznámky a tak získať potrebné informácie. O podanom odvolaní primátor mesta vôbec nerozhodol, čím došlo k vydaniu fiktívneho rozhodnutia o nesprístupnení informácií.

Rozsudok Krajského súdu v Bratislave 19 S 31/02 (A. L. vs. Univerzita Komenského v Bratislave)

A. L. požiadala Právnickú fakultu UK o sprístupnenie úplného súboru skúšobných otázok na písomnú aj ústnu časť štátnych skúšok prebiehajúcich v letnom semestri školského roku 2000/2001 z predmetov Občianske právo, Správne právo a Trestné právo.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR 6 Sž 73/01 ( Ľ. T. vs. Úrad jadrového dozoru SR )

Ľ. T. požiadala Úrad jadrového dozoru SR o sprístupnenie informácií týkajúcich sa bezpečnosti jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice (išlo o informácie z bezpečnostných správ týkajúce sa systému lokalizácie havárie, zalievania aktívnej zóny, radiačných následkov pri havárii a súhrnnej bezpečnostnej správy pre hermetickú zónu JE V1 po postupnej rekonštrukcii).

Rozsudky a judikáty týkajúce sa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a práva na informácie

Rozsudok Najvyššieho súdu SR 6 Sž 73/01 ( Ľ. T. vs. Úrad jadrového dozoru SR )

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content