Programy

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Významným prelomom v oblasti práva na informácie na Slovensku bolo prijatie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (tzv. "infozákon"), ktorý sa stal účinným 1. januára 2001.

Zákon o sprístupňovaní informácií o životnom prostredí

V roku 2003 pripravilo Ministerstvo životného prostredia SR návrh osobitného zákona o informá

Správny poriadok

Pripomienkovali sme takisto novelu zákona č. 71/1967 Zb.

Zákon o ochrane utajovaných skutočností

Ďalším zákonom, ktorý významne ovplyvňuje úroveň práva na informácie je zákon o ochrane utajovaných skutočností.

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content