Aktivity združenia Občan a demokracia

Zákon o sprístupňovaní informácií o životnom prostredí

V roku 2003 pripravilo Ministerstvo životného prostredia SR návrh osobitného zákona o informá

Správny poriadok

Pripomienkovali sme takisto novelu zákona č. 71/1967 Zb.

Zákon o ochrane utajovaných skutočností

Ďalším zákonom, ktorý významne ovplyvňuje úroveň práva na informácie je zákon o ochrane utajovaných skutočností.

Pripomienkovanie a tvorba zákonov v oblasti práva na informácie

V rámci našich aktivít v oblasti práva na informácie sa zaoberáme aj pripomienkovaním a tvorbou legislatívy, a to

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content