Model hodnotenia kvality školy

Názov projektu:
Model efektívneho zapojenia partnerov školy do procesu hodnotenia jej kvality.
Príprava a praktické overovanie metodológie monitoringu kvality.
Realizácia:
Združenie Občan a demokracia

Projekt nadväzuje na aktivity, s ktorými sa počas rokov 2002 – 2004 skupina reformných pedagógov a ďalších spolupracujúcich expertov, združených v Iniciatíve za reformu školstva pri Centre pre vzdelávaciu politiku, aktívne zapájala do procesu realizácie reformy vzdelávacieho systému. Hlavným cieľom týchto aktivít bolo najmä:

  • informovať verejnosť o potrebe reformy vzdelávacieho systému, o jednotlivých reformných krokoch exekutívy, ako aj o rôznych inovatívnych návrhoch odbornej verejnosti a zástupcov mimovládnych organizácií
  • aktivizovať rôzne cieľové skupiny a zvýšiť ich záujem o veci verejné v oblasti reformy školstva
  • podporiť komunikáciu medzi školou a rodičmi

Projekt je zameraný na proces hodnotenia kvality základných a stredných škôl z pohľadu hlavných aktérov školskej komunity – učiteľov, rodičov a žiakov. Zámerom je ponúknuť im jednoduchý, univerzálne využiteľný a efektívny nástroj na zisťovanie ich spokojnosti s kvalitou výchovno-vzdelávacieho procesu na školách v rámci celého územia Slovenska.

Cieľom projektu je vytvorenie manuálu, upotrebiteľného pre rôzne druhy a typy škôl, pomocou ktorého si dokážu vytvoriť vlastné autoevalvačné nástroje na meranie kvality svojho vzdelávacieho prostredia. Za hlavný autoevalvačný nástroj sa v projekte zvolil dotazníkový prieskum.

Pilotné testovanie univerzálnych dotazníkov pre 3 cieľové skupiny (učitelia, rodičia, žiaci) sa realizovalo v školskom roku 2005/2006 na štyroch vybraných školách v meste Šamorín (základná škola, gymnázium, stredné odborné učilište, hotelová akadémia). Na základe výsledkov dotazníkového prieskumu získal projektový tím potrebnú spätnú väzbu na doladenie optimálnej podoby autoevalvačného manuálu, použiteľného aj pre ďalšie školy.

Výsledky projektu sú zhrnuté v publikácii Model hodnotenia kvality školy (publikácia na stiahnutie).

Závery projektu boli verejne prezentované v novembri 2006 na medzinárodnej konferencii združenia Orava Inovácie v škole a na konferencii Rady mládeže Slovenska Neformálne vzdelávanie: Dôležitá súčasť rozvoja osobnosti mladého človeka (prezentácia na stiahnutie).

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť