Rozsudok Krajského súdu v Bratislave 24S 228/01 (Nadácia Občan a demokracia vs. Mestská časť Bratislava ? Ružinov)

Nadácia Občan a demokracia požiadala o informácie o číslach služobných mobilných telefónov pridelených Miestnym úradom Bratislava - Ružinov.

Miestny úrad a starosta mestskej časti Ružinov odmietla sprístupnenie týchto informácií s odôvodnením, že poskytnutie týchto informácií by bolo porušenie ochrany osobných údajov, porušenie práva na ochranu osobnosti v zmysle § 11 Občianskeho zákonníka, ako aj nebezpečenstvo zmarenia účelu, na ktorý boli mobilné telefóny obstarané.

Dňa 7. marca 2002 vyniesol Krajský súd v Bratislave rozsudok 24S 228/01-21. Týmto rozsudkom zrušil rozhodnutie starostu Mestskej časti Bratislava - Ružinov a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie.

Z odôvodnenia:
Súd v rozsudku uvádza: "...je nesporné, že mobilné telefóny zakúpené žalovaným orgánom z vlastných prostriedkov patria do majetku žalovaného a teda žalovaný v zmysle VZN č. 3/1999 zo dňa 21.9.1999 je subjektom hospodárenia s týmto majetkom. Nejde preto o majetok fyzickej osoby a teda nepožíva ochranu podľa ust. § 11 Občianskeho zákonníka."

V rozsudku súd konštatuje, že "Vychádzajúc z platnej právnej úpravy dospel súd k záveru, že žalovaný nepostupoval v súlade s touto právnou úpravou, keď čísla mobilných telefónov, zakúpených z prostriedkov majetku obce, zaradil medzi osobné údaje, a teda informácia o nich podľa neho podlieha ochrane osobných údajov spracúvaných v informačných systémoch..."

V rozsudku sa ďalej uvádza: "Totiž tým, že mobilné telefóny, ako súčasť majetku obce, boli zverené niektorému pracovníkovi v rámci výkonu jeho funkcie, nedošlo v ich prípade k oddeleniu od majetku obce a keďže verejnosti prináleží právo kontroly nakladania s týmto majetkom, nesprístupnením čísiel mobilných telefónov by toto právo kontroly nákladov s ich prevádzkou nebolo možné vykonávať. Správne žalobca poukazoval na to, že číslo mobilného telefónu nie je osobným údajom aj preto, že v prípade zmeny osoby vykonávajúcej funkciu k výkonu ktorej bol pridelený mobilný telefón, zmení sa osoba užívajúca tento mobilný telefón."

Súd sa nakoniec vyslovil: "Nejde teda o údaj spojený s konkrétnou osobou, ale o údaj spojený s funkciou, ktorú fyzická osoba zastáva." Z tohto dôvodu preto táto informácia o číslach služobných mobilných telefónov nemôže požívať ochranu podľa zákona o ochrane osobných údajov a ani poskytnutie takejto informácie nie je viazané na súhlas osoby, ktorej bol telefón pridelený.

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť