Rozsudok Krajského súdu v Trenčíne 11S 73/01 ( Dubnická environmentálna skupina (DES) vs. Mesto Dubnica nad Váhom)

Dubnická environmentálna skupina (DES) požiadala mesto Dubnica nad Váhom o sprístupnenie informácií (zakladacej listiny, zmluvy o hospodárení s komunálnym odpadom uzatvorenej s mestom Dubnica, zmluvy o zneškodňovaní odpadu na skládke Luštek uzatvorenej s mestom Dubnica atď.).

Mestský úrad sprístupnenie požadovaných informácií odmietol z toho dôvodu, že ak by sa informácie sprístupnili, je tu reálna obava, že by mohlo dôjsť k poškodeniu obchodných záujmov obchodnej spoločnosti Stredné Považie a.s. Mestský úrad uviedol, že nesúhlas so zverejnením a sprístupnením zmluvy vyjadrila obchodná spoločnosť vo svojom liste. Vo vyjadrení k žalobe mestský úrad uviedol, že skutkový stav bol zistený presne a úplne a ani na jednu z požadovaných zmlúv nebolo možné aplikovať výnimku z ochrany obchodného tajomstva uvedenú v § 10 ods. 2 zákona o slobodnom prístupe k informáciám. (Mestský úrad argumentoval, že požadované obchodné zmluvy v žiadnom prípade neriešia vplyv skládky na životné prostredie, ani nakladanie s odpadmi v meste. Informácie o vplyve skládky na životné prostredie, výsledky monitorovania podzemných vôd, monitorovanie ovzdušia ako aj zabezpečovanie rekultivácií a iné, čo má vplyv na životné prostredie, nie je predmetom požadovaných zmlúv.) O podanom odvolaní primátor mesta vôbec nerozhodol.

Dňa 26. februára 2002 vyniesol Krajský súd v Trenčíne rozsudok 11S 73/01. Týmto rozsudkom zrušil rozhodnutie Mestského úradu Dubnica nad Váhom a rozhodnutie primátora Dubnice nad Váhom a vec vrátil na ďalšie konanie.

Z odôvodnenia:
Súd uvádza: "...samotná skutočnosť, že podnikateľ označí určitú informáciu za obchodné tajomstvo, neznamená, že ním aj objektívne je, ak zároveň nespĺňa všetky kvalifikačné znaky pojmu obchodné tajomstvo uvedené v § 17 Obchodného zákonníka."

Ďalej súd konštatuje: "V predmetnej veci žalovaný pri rozhodovaní v rozpore s ustanoveniami § 32 správneho poriadku neskúmal, či sú splnené všetky zákonom vyžadované definičné znaky obchodného tajomstva a z jeho rozhodnutia nie je jasné, o aké objektívne skutočnosti oprel svoje tvrdenie, že všetky požadované informácie sú obchodným tajomstvom, pretože z rozhodnutia vyplýva, že vychádzal len z tvrdení spoločnosti Stredné Považie a.s. Okrem toho sa nedostatočne zaoberal zo zákona vyplývajúcou výnimkou (§ 10 ods. 2), kedy sa nepovažuje za porušenie ani ohrozenie obchodného tajomstva sprístupnenie informácie týkajúcej sa okrem iného závažného vplyvu na zdravie ľudí, na znečistenie životného prostredia, týka sa majetku obce (mesto má v spoločnosti svoj podiel). Z týchto dôvodov možno konštatovať, že rozhodnutie vychádza z nedostatočne zisteného skutkového stavu a je tiež nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov."

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť