Rozsudok Najvyššieho súdu SR 7 Sž 97/01 (R. H. vs. Ministerstvo hospodárstva SR)

Pán R. H. požiadal Ministerstvo hospodárstva SR o sprístupnenie informácií obsiahnutých v dokumente "Návrh na vydanie rozhodnutia, že rozšírenie výroby a spracovania hliníka v SLOVALCO a.s. Žiar nad Hronom je významnou investíciou, ktorej uskutočnenie je vo verejnom záujme (č. m. 1006/2001)".

Žiadosť a takisto rozklad bol zamietnutý z toho dôvodu, že dokument obsahuje informácie o súkromnej spoločnosti, ktoré sú obchodným tajomstvom a ktoré investor žiada nezverejniť.

Dňa 27. marca 2002 vyniesol Najvyšší súd SR rozsudok 7 Sž 97/01. Týmto rozsudkom zrušil rozhodnutie Ministerstva hospodárstva o rozklade a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie.

Z odôvodnenia:
Súd uvádza: "Súd sa... nezaoberal zákonnosťou napadnutého rozhodnutia z hľadiska hmotného práva..." Rozhodnutie ministerstva zrušil z dôvodu chybného procesného postupu (pre formálne nedostatky), pretože o rozklade nerozhodol minister, ale riaditeľ kancelárie ministra. Súd konštatuje, že podľa § 19 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám "proti rozhodnutiu ústredného orgánu štátnej správy možno podať rozklad, o ktorom rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy". Súd uvádza: "Vedúcim ústredného orgánu ministerstva hospodárstva je jeho minister. Iba jemu prislúcha právo rozhodovať o rozklade...".

"Interný predpis žalovaného, ktorý poveril rozhodovať o rozklade riaditeľa kancelárie ministra a zostavovaním rozkladovej komisie, je predpisom interným bez právnej sily navonok a takýto predpis nemôže nahrádzať zákon a ísť nad jeho rámec."

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť