Vznik a rozvoj Právnych kliník pre (vybrané) komunity na Slovenku v kontexte programu Právo na každý deň

Právne kliniky pre (vybrané) komunity na Slovensku vznikli ako súčasť celoslovenského programu Právo na každý deň, na ktorom sa vo veľkej miere podieľa organizácia Občan a demokracia. Právo na každý deň je vzdelávací program zameraný na šírenie právnych poznatkov, ktoré potrebujú ľudia v každodennom živote. Program je charakteristický nielen obsahom šírených poznatkov, ale i spôsobom, akým sa vedomosti o práve odovzdávajú iným. Právo na každý deň sa vyučuje interaktívnymi metódami, akými sú hranie rolí (sudcu, obhajcu, prokurátora), riešenie prípadových štúdií, diskusie na kontroverzné témy v spoločnosti, ale napr. aj pantomíma alebo kreslenie. Použitie interaktívnych postupov pomáha cieľovým skupinám nachádzať rôzne riešenia problémov, hodnotiť alternatívy a ich dôsledky a rozvíjať kritické myslenie. Program Právo na každý deň tak ľuďom umožňuje získavať zručnosti dôležité pre život, čím prispieva k implementácii ľudských práv v každodennom živote. Lektormi programu sú právnici, psychológovia a študenti práva. Na stretnutia sú často prizývaní aj hostia z praxe - sudcovia, sociálni pracovníci, policajti, aktivisti z mimovládnych organizácii a pod.

Ako sa to začalo

V júni 1999 pripravila Nadácia Občan a demokracia Letnú školu Práva na každý deň, na ktorej sa zúčastnilo spolu okolo 60 učiteľov stredných škôl a študentov práva z celého Slovenska. Po letnej škole sa študenti práva začali postupne zapájať do prípravy a vedenia hodín o práve na stredných školách.

Počas roka 2000 sa Nadácii Občan a demokracia podarilo vytvoriť tri funkčné centrá v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach, kde fungoval program Právo na každý deň ako mimoškolská aktivita na právnických fakultách. Študenti práva ako dobrovoľníci viedli hodiny o práve na stredných školách, či už v rámci vyučovania stredných škôl alebo ako mimoškolskú aktivitu.

V roku 2001 získala koordinátorka programu Právo na každý deň, Mária Kolíková, možnosť absolvovať viacmesačnú stáž, zameranú na rozvoj klinického právneho vzdelávania na Georgetown University vo Washingtone. Tu mala možnosť bližšie sa oboznámiť s fungovaním Street law kliniky vedenej profesorom Richardom L. Roe, ktorý následne aktívne pomáhal rozvoju Street Law kliník na slovenských právnických fakultách.

V tom istom roku bola v spolupráci so združením Občan a demokracia zriadená prvá Street Law klinika pod názvom Právna klinika pre komunity na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity.

Prechod od funkčných centier ku právnym klinikám

V januári 2003 došlo k transformácii funkčného centra v Košiciach, čím vznikla v poradí druhá klinika - Právna klinika pre vybrané komunity na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

V školskom roku 2004/2005 boli v činnosti právne klinky pre komunity aj na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

K inštitucionalizácii týchto právnych kliník prispela aj Nadácia otvorenej spoločnosti - OSF, ktorá právne kliniky od jej vzniku finančne podporovala.

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť