Načo je nám právo na informácie...

Právo na informácie je jedno zo základných práv, bez ktorého nie je existencia skutočného demokratického systému predstaviteľná. Informácie sú často nazývané "kyslíkom demokracie".

Prístup občanov k pravdivým, včasným a úplným informáciám o verejných záležitostiach a stave spoločnosti je nevyhnutnou podmienkou toho, aby si občania utvorili názor o stave spoločnosti, činnosti orgánov verejnej moci a konaní verejných činiteľov, ktorí spoločnosť spravujú a aby mohli kvalifikovane rozhodovať o správe vecí verejných. Bez voľného vyhľadávania, prijímania a šírenia informácií by nebolo možné kontrolovať, ako volení zástupcovia občanov a iní predstavitelia orgánov verejnej moci verejné veci spravujú, ako rozhodujú o záležitostiach týkajúcich sa občanov, fungovania štátu a ako nakladajú s verejnými financiami. Vyvodzovanie politickej zodpovednosti vo voľbách, ktoré je základným princípom parlamentnej demokracie, by v takom prípade bolo iba iluzórne.

Široká informovanosť občanov prispieva k dobrému a zodpovednému fungovaniu verejnej správy a znižuje riziko korupcie. Otvorenosťou verejnej správy sa však zároveň aj posilňuje dôvera občanov v štát, jeho orgány a demokratický systém.

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť