Výbor OSN odporučil Slovensku riešiť vážne problémy v oblasti ľudských práv

Súčasťou právneho poriadku SR je Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach OSN (ďalej „pakt“). Ešte v roku 1976 ho ratifikovala ČSSR, Slovenská republika ho právne prevzala v r. 1993. Vo veciach, kde zabezpečuje väčší rozsah práv a slobôd, má prednosť pred našimi zákonmi. Na realizáciu ustanovení paktu v členských krajinách OSN dohliada Výbor pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva (ďalej „výbor“).

Slovenská republika zasiela výboru pravidelne tzv. periodické správy, ako pokročila v implementácii paktu za vopred dané obdobie. Výbor následne tieto správy prehodnocuje a vydáva záverečné zistenia (Concluding Observations), ktoré vždy obsahujú aj súbor záverečných odporúčaní adresovaných prehodnocovanému štátu. Tomu z paktu vyplýva povinnosť vykonať nápravu.

V prvej polovici mája sa konalo v Ženeve v poradí už 48. zasadnutie výboru, na ktorom sa zúčastnila aj zástupkyňa združenia Občan, demokracia a zodpovednosť Janka Debrecéniová. Po prerokovaní druhej periodickej správy zo Slovenska (1. - 2. mája) vydal výbor 8. júna 2012 záverečné odporúčania pre Slovenskú republiku. Poukazuje v nich na niekoľko závažných problémov a odporúča konkrétne spôsoby ich riešenia.

Výbor zameral svoju pozornosť najmä na:

• potrebu podrobnejšie oboznámiť sudcov, sudkyne, členov a členky iných právnických profesií s paktom, s cieľom zabezpečiť, aby sa jeho ustanovenia brali do úvahy pri rozhodovaní domácich súdov;
• problematiku marginalizovaných skupín, osobitne Rómov a Rómok a ľudí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti bývania, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a pod.;
• neexistenciu legislatívy, ktorá by upravovala právne uznanie párov rovnakého pohlavia;
• pretrvávajúcu nerovnosť medzi mužmi a ženami v oblasti odmeňovania za prácu, zastúpenia vo verejnej sfére i v politickom živote krajiny;
• vysoký výskyt sexuálneho obťažovania žien, násilia páchaného na ženách (v podobe domáceho násilia či obchodovania so ženami napríklad s cieľom sexuálneho vykorisťovania) a na nedostatočnú prevenciu;
• nedostatočný prístup k službám sexuálneho a reprodukčného zdravia vrátane prístupu k modernej antikoncepcii, neexistenciu dostatočných záruk ochrany osobných údajov žien podstupujúcich interrupciu a rastúce ceny interrupcií;
• chýbajúce vzdelávanie v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia na školách.

Na Slovensku sa musí zlepšiť koordinácia politík v oblasti ľudských práv

Slovenská republika neposkytla výboru požadované informácie o prípadoch, v ktorých by bol pakt aplikovaný v konaní pred domácimi súdmi. Výbor preto Slovenskej republike odporúča zvýšiť informovanosť právnickej obce o pakte a o vymožiteľnosti hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv.

V súvislosti s otázkami výboru, ktorý bol znepokojený v tom čase vládou plánovaným (a medzičasom uskutočneným) zrušením postu podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny, delegácia SR avizovala, že vláda plánuje zriadiť post splnomocnenca pre národnostné menšiny a splnomocnenca pre ľudské práva. Výbor vládu vyzval, aby mandát a právomoci nových splnomocnencov boli na rovnakej úrovni ako kompetencie podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny.

Znevýhodnené a marginalizované skupiny sú stále diskriminované

Výbor poukázal na mnohé problémy, s ktorými zápasia ľudia z marginalizovaných skupín. Obzvlášť Rómovia a Rómky a ľudia so zdravotným postihnutím sa neustále stretávajú s diskrimináciou v mnohých oblastiach. Výbor upozorňuje na problémy vysokej nezamestnanosti, života pod hranicou chudoby či problémy prístupu k primeranému bývaniu. Je znepokojený aj správami o početných nútených vysťahovaniach Rómov a Rómok bez poskytnutia náhradného ubytovania.

Tieto závažné problémy odporúča riešiť zabezpečením plnej vymožiteľnosti antidiskriminačného zákona, podporou v prístupe k zamestnaniu, vzdelaniu, bývaniu a zdravotnej starostlivosti a plnením stanovených akčných plánov. V oblasti bývania výbor odporúča Slovenskej republike dôsledné napĺňanie programu výstavby sociálnych bytov a ich prioritné prideľovanie znevýhodneným a marginalizovaným skupinám. Ďalej odporúča vyvarovať sa akýchkoľvek nútených vysťahovaní Rómov a Rómok, pokiaľ im nebola poskytnutá konzultácia a možnosť alternatívneho ubytovania.

Výbor poukazuje aj na dlhodobý problém segregácie rómskych detí v školskom systéme tým že sa im odopiera právo navštevovať bežné triedy a učia sa v špeciálnych triedach. Alarmujúci je tiež nízky počet zápisov rómskych detí do škôl a vysoký počet prípadov neukončeného základného vzdelania. Výbor to navrhuje riešiť zavedením národnej stratégie a akčného plánu, ktoré by tento problém riešili.

Výbor je ďalej znepokojený diskrimináciou detí so zdravotným postihnutím pretrvávajúcou v školskom systéme. Cestou ako zamedziť segregácii je podľa neho dôsledné dodržiavanie antidiskriminačného zákona a školského zákona, súčasne s neustálym zvyšovaním povedomia učiteliek, učiteľov a širokej verejnosti o týchto zákonoch. Slovensko by malo začať uplatňovať inkluzívny prístup k vzdelávaniu detí so zdravotným postihnutím.

Chýba legislatíva upravujúca právne uznanie párov rovnakého pohlavia

Výbor sa zaoberal aj otázkou právneho uznania párov rovnakého pohlavia a neexistenciou rámca na ochranu ich práv. Slovenskej republike odporúča zvážiť prijatie legislatívy, ktorá by zabezpečila právne uznanie párov rovnakého pohlavia a upravovala finančné aspekty týchto partnerstiev.

Ženy majú stále nižšie platy a menšie zastúpenie v politickom živote ako muži

V oblasti týkajúcej sa požiadaviek na rovnosť mužov a žien výbor upozorňuje na pretrvávajúcu nerovnosť medzi mužmi a ženami, obzvlášť s ohľadom na ich zastúpenie na rôznych úrovniach verejného života, v orgánoch s rozhodovacími právomocami a v politických stranách.

Výbor preto odporučil zaviesť do praxe opatrenia v oblasti rodovej rovnosti, ktoré boli už prijaté a Slovensko by malo prostredníctvom dozorných mechanizmov zabezpečiť ich účinnosť. Okrem toho výbor Slovenskej republike odporučil zaviesť špeciálne opatrenia na zvýšenie zastúpenia žien v rôznych oblastiach verejného života, v orgánoch s rozhodovacími právomocami a politických stranách.

Pozornosti výboru neunikli neustále sa zvyšujúce rozdiely pri mzdovom ohodnotení žien a mužov, ktoré a ktorí vykonávajú rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty. Nízka vymožiteľnosť existujúcich zákonov by sa podľa výboru mala jednoznačne zvýšiť. Štát by mal tiež častejšie vykonávať inšpekcie a pri zistených porušeniach zákona ukladať pokuty stanovené na tento účel.

Sexuálne obťažovanie, domáce násilie a obchodovanie s ľuďmi sú stále problémom

V záverečných odporúčaniach výbor poukazuje na vysoký výskyt sexuálneho obťažovania (zvyčajne žien) a existenciu domáceho násilia, taktiež páchaného predovšetkým na ženách. Situáciu navrhuje riešiť prijatím preventívnych a ochranných opatrení a dôsledným dodržiavaním platnej legislatívy.

Dlhodobým problémom je aj obchodovanie s ľuďmi, obzvlášť so ženami a dievčatami na účel sexuálneho vykorisťovania. Výbor nalieha na Slovenskú republiku, aby posilnila preventívne a ochranné opatrenia na boj proti obchodovaniu so ženami a dievčatami, a to predovšetkým zabezpečením účinnej vymožiteľnosti práva a vzdelávaním zložiek zabezpečujúcich vymáhanie práva a imigračných úradníkov a úradníčok.

Slovensko zaostáva v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia

V oblasti reprodukčného a sexuálneho zdravia výbor znepokojil nový zákon prijatý v septembri roku 2011, ktorý zhoršil možnosti krytia služieb sexuálneho a reprodukčného zdravia (vrátane antikoncepcie) prostredníctvom verejného zdravotného poistenia. Odporúča preto, aby Slovenská republika rozšírila verejné zdravotné poistenie aj na pokrytie zdravotnej starostlivosti v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia vrátane antikoncepcie.

Ďalšou pre výbor znepokojujúcou skutočnosťou bol i fakt, že nie je zaručená dostatočná ochrana osobných údajov pacientok podstupujúcich interrupciu. Výbor znepokojili aj narastajúce ceny interrupcií. Odporučil teda Slovenskej republike, aby zabezpečila ochranu osobných údajov pacientok podstupujúcich interrupciu a zníženie ceny za služby s ňou spojené.

Problémom je i absencia vzdelávania v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia na školách. Výbor ho odporúča zaviesť do školských osnov.

Širokú i odbornú verejnosť treba o zisteniach informovať

Výbor v závere svojich odporúčaní žiada Slovenskú republiku, aby s jeho zisteniami oboznámila širokú verejnosť na všetkých úrovniach spoločnosti, najmä orgány štátnej správy, súdnej moci a organizácie občianskej spoločnosti. V nasledujúcej periodickej správe bude podľa výboru potrebné informovať o krokoch, ktoré Slovensko vykonalo na realizáciu týchto zistení. Výbor odporučil Slovenskej republike, aby naďalej prizývala organizácie občianskej spoločnosti na celoslovenské diskusie o uvedených otázkach ešte pred predložením ďalšej periodickej správy. Vyzval taktiež Slovensko, aby aktualizovalo svoje ťažiskové dokumenty v súlade s harmonizovanými smernicami o podávaní správ v súvislosti s medzinárodnými zmluvami o ľudských právach.

Ďalšiu periodickú správu má Slovenská republika podaťdo 18. mája 2017.
 

Dokumenty:

 

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť