SYMPÓZIUM: Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite

Bratislava, 25. 10. 2012 (PROGRESS) - Realizačný tím projektu Progress 2012 Rovnosť v slovenskej realite pozýva na regionálne sympózium Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite. Sympózium sa uskutoční 15. – 16. novembra 2012 (štvrtok - piatok) v hoteli Bôrik v Bratislave. Záštitu nad ním prevzal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Facilitovať budú Dušan Ondrušek a Karolína Miková (PDCS).

Program:

  • Lepšie uplatňovanie antidiskriminačnej legislatívy prostredníctvom identifikovania bariér
  • Rozvoj verejnej politiky zameranej na boj proti diskriminácii a presadzovanie rovnosti v praxi
  • Podpora šírenia informácií o politike a legislatíve EÚ a SR v oblasti antidiskriminácie

 

Ďalšie informácie:

 

Svoju účasť nahláste do 9. novembra 2012 na adrese dusana.kopacova@vlada.gov.sk.

Registračný formulár nájdete na goo.gl/z4lQb.
 

Kontakt:

Dušana Kopáčová
Úrad vlády SR
Nám. slobody 1, Bratislava
dusana.kopacova@vlada.gov.sk
www.diskriminacia.sk/Progress
 

Regionálne sympózium sa realizuje s podporou Programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu PROGRESS (2007 – 2013) a Úradu vlády SR. Program bol vytvorený pre finančnú podporu napĺňania cieľov EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a rovnosti príležitostí, aby tak prispieval k dosiahnutiu cieľov Stratégie Európa 2020 v uvedených oblastiach. Program uskutočňuje Európska komisia.

Sedemročný program sa zameriava na všetky zainteresované subjekty, ktoré môžu pomôcť pri formovaní rozvoja vhodnej a účinnej legislatívy a politík v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí v rámci 27 členských štátov EÚ, krajín EZVO-EHP, v kandidátskych krajinách EÚ a krajinách pripravujúcich sa na kandidovanie.

Viac informácií na stránke: http://ec.europa.eu/progress

Za obsah tejto informácie zodpovedá občianske združenie Občan, demokracia a zodpovednosť.
 

 
 

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť