MONITOR: Smeruje verejná mienka na Slovensku k podpore ideí krajnej pravice?

Nový výskum o pravicovom extrémizme

Bratislava, 4. 7. 2012 (OSF) - Nadácia otvorenej spoločnosti ‐ Open Society Foundation (NOS‐OSF) a Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) vydávajú výskumnú správu Verejná mienka v oblasti pravicového extrémizmu. Odpovedá na otázky, aký je potenciál šírenia pravicového extrémizmu na Slovensku a aká je podpora pravicového extrémizmu slovenskou verejnosťou.

Zber dát prebehol v dvoch etapách. Reprezentatívny dotazníkový prieskum realizovala agentúra FOCUS v januári 2011 na vzorke 1005 respondentov. Kvalitatívnu časť výskumu v podobe fókusových skupín realizoval CVEK v júni 2011. Autorkami výskumnej správy sú sociologičky Elena Gallová Kriglerová a Jana Kadlečíková z Centra pre výskum etnicity a kultúry.

Výskum je jedinečný v tom, že sa venuje problematike pravicového extrémizmu v širších súvislostiach. Mapuje nielen skúsenosti respondentov s prejavmi pravicového extrémizmu, ale aj postoje a názory verejnosti, ktoré tvoria podhubie pravicového extrémizmu.

Dôležité zistenia

Verejnosť sa stretáva s prejavmi pravicového extrémizmu predovšetkým v médiách a na internete. Tieto prejavy majú najmä podobu násilných či nenávistných vyjadrení voči ľuďom odlišnej rasy alebo etnicity. Voči šíreniu ideí pravicového extrémizmu prostredníctvom internetu je verejnosť tolerantnejšia, preto predstavuje väčšie riziko do budúcnosti než iné médiá.

Celkovo však verejnosť vníma šírenie myšlienok pravicového extrémizmu vo verejnom priestore negatívne a stavia sa odmietavo k ich podpore. Viac ako 45 % respondentov by zakázalo združeniam pravicových extrémistov stretávať sa, hoci významnému počtu opýtaných by neprekážalo ak by niekto z ich známych bol prívržencom pravicového extrémizmu.

Napriek tomu, že pravicovo extrémistické združenia sú spoločnosťou odmietané, podpora rôznych ideí, ktoré tieto združenia propagujú je pomerne vysoká. Výskum ukázal, že malá časť populácie (8,3 %) sa výrazne prikláňa k všetkým skúmaným ideovým zdrojom pravicového extrémizmu, výrazne veľká časť populácie súhlasí s viacerými jeho ideami (75,5 %) a zvyšok populácie (16,1 %) má odmietavý postoj k ideám pravicového extrémizmu.

Konkrétnejšie sa príklon k myšlienkam pravicového extrémizmu prejavuje v podobe pretrvávajúcich a hlboko zakorenených negatívnych postojov k menšinám. Vo vzťahu k niektorým menšinám by bola verejnosť ochotná akceptovať aj výrazne diskriminačné opatrenia potláčajúce ich ľudské práva (napríklad vo vzťahu k Rómom).

Ďalej výskum poukázal na to, že respondenti vnímajú Slovensko etnocentricky, teda ako krajinu „Slovákov“. Spolužitie s menšinami alebo cudzincami podmieňujú ich plným prispôsobením sa väčšinovej spoločnosti. Príslušníci menšín a cudzinci by mali prejavovať svoju kultúrnu identitu iba v súkromnom živote, verejný priestor je určený majorite.

Riziko šírenia myšlienok pravicového extrémizmu v určitej časti populácie tiež súvisí so sklonom uprednostňovať autoritárske prvky. Viac ako tretina respondentov výskumu si myslí, že ak štát nevie zabezpečiť poriadok, mali by to urobiť ľudia sami, hoci aj násilím.

Výskumnú správu si môžete stiahnuť na www.osf.sk a www.cvek.sk.
 

Pozrite aj:

 

Ďalšie informácie:

Elena Gallová - Kriglerová, CVEK
tel.: 02/5463 0677
e-mail: kriglerova@cvek.sk

Jana Kadlečíková, CVEK
tel.: 02/5463 0677
e-mail: kadlecikova@cvek.sk

Zuzana Neupauer, NOS‐OSF
tel.: 02/5441 7758
e-mail: zneupauer@osf.sk
 

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť