MONITOR: Vládni splnomocnenci pre rómske komunity a pre rozvoj občianskej spoločnosti prechádzajú pod ministerstvo vnútra

Bratislava, 28. 06. 2012 (MV SR) - Pôsobnosť splnomocnenca vlády pre rómske komunity a tiež splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti od 1. septembra 2012 prechádza na ministerstvo vnútra - rozhodol o tom kabinet na svojom rokovaní dňa 27. júna 2012. Obidvoch splnomocnencov bude vymenúvať a odvolávať vláda. Na zabezpečenie ich činnosti ministerstvo splnomocnencom zriadi úrady, ktoré každý rok predložia správu o svojej činnosti. Splnomocnenci majú postavenie poradných orgánov vlády.

Jednou z hlavných úloh splnomocnenca pre rómske komunity je príprava, zadávanie, koordinácia, monitoring a vyhodnocovanie programov zameraných na zlepšenie postavenia príslušníkov rómskych komunít v spoločnosti s dôrazom na

 • zvyšovanie vzdelanostnej úrovne, prístup ku vzdelaniu a k príprave na povolanie;
 • zlepšenie životných podmienok v obciach s rómskymi osadami;
 • zvyšovanie právneho vedomia;
 • zvyšovanie aktívnej účasti Rómov na verejnom živote a správe vecí verejných;
 • využívanie ľudského a pracovného potenciálu;
 • vedecké skúmanie problematiky rómskych komunít;
 • aktívnu účasť na medzinárodných projektoch zameraných na zlepšenie života rómskych komunít;
 • plnenie úloh vyplývajúcich z revidovaného národného akčného plánu Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015;
 • plnenie úloh vyplývajúcich zo stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020;
 • plnenie úloh vyplývajúcich z realizácie pomoci poskytovanej Európskou úniou v rámci politiky súdržnosti;
 • zamestnanosť, zamestnateľnosť a začleňovanie na pracovný trh;
 • zlepšenie bývania;
 • zlepšenie zdravotnej starostlivosti;
 • zvyšovanie bezpečnosti a verejného poriadku.

Splnomocnenec pre rozvoj občianskej spoločnosti bude okrem iného koordinovať zefektívňovanie podmienok pre rozvoj občianskej spoločnosti v SR, pričom bude prihliadať najmä na

 • aktívnu participáciu občanov a mimovládnych neziskových organizácií pri monitoringu fondov Európskej únie a hlavne pri programovaní ďalšieho obdobia pre implementáciu operačných programov tak, aby sa organizácie občianskej spoločnosti stali jednými zo základných prijímateľov tejto pomoci;
 • podporu infraštruktúry mimovládnych neziskových organizácií prostredníctvom jednotlivých rezortných ministerstiev;
 • úpravu mechanizmov priamej finančnej podpory (napr. verejné obstarávanie verejnoprospešných služieb, programy podpory mimovládnych neziskových organizácií, fondy Európskej únie) ako aj nepriamej finančnej podpory (napr. mechanizmus daňovej asignácie) z verejných zdrojov pre mimovládne neziskové organizácie tak, aby ich mimovládne neziskové organizácie mohli čím skôr efektívne a transparentne získavať a používať.

Vláda v tejto súvislosti schválila štatúty upravujúce postavenie, úlohy, vzťahy a zodpovednosť splnomocnencov, zásady ich činnosti, organizačné zabezpečenie ich činnosti a vzťahy k štátnym orgánom, verejnej správe a samospráve.
 

Dokumenty:

 

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť