VIA IURIS upozorňuje: Súdiť sa so štátom môže byť pre občanov čoskoro drahšie

Bratislava, 28. 08. 2012 (MV SR) - Ak sa občania budú so štátom súdiť o náhradu škody preto, že ich štátne orgány poškodili, nebude už toto súdne konanie oslobodené od súdneho poplatku. Zároveň ak štátne orgány porušia práva občanov nezákonnými rozhodnutiami, zaplatia občania za žalobu proti týmto nezákonným rozhodnutiam viac. Navrhuje to novela zákona o súdnych poplatkoch, ktorá bola predložená do Národnej rady SR. Konkrétne ide o vládny návrh zákona o správnych poplatkoch, ktorým sa mení aj zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch. Novela prešla koncom júla 2012 prvým čítaním v Národnej rade SR. Začiatkom septembra 2012 by o novele mali rokovať výbory NR SR.

Návrh zákona plánuje vypustiť zo zákona o súdnych poplatkoch ustanovenie, ktoré súdne konania o náhrade škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom orgánu verejnej moci zaraďovalo medzi konania, ktoré sú oslobodené od súdneho poplatku. Ak teda štátne orgány poškodili občana a občan sa domáhal od štátu náhrady škody, doteraz nemusel za podanie žaloby platiť žiadny poplatok. Po prijatí novely bude musieť občan, domáhajúci sa náhrady škody, zaplatiť za svoju žalobu súdny poplatok 6 % z požadovanej sumy náhrady škody, inak súd o jeho žalobe vôbec nebude konať. V prípade, ak štát spôsobí občanovi veľkú škodu, občan sa bude môcť domáhať náhrady tejto škody iba vtedy, ak najprv zaplatí vysoký súdny poplatok, ktorý sa môže vyšplhať až do výšky 16 596 €.

Ako zdôrazňuje Peter Wilfling, právnik spolupracujúci s VIA IURIS: „K základným povinnostiam štátu patrí povinnosť zabezpečiť, aby sa občania mohli čo najľahšie brániť pred nezákonnými rozhodnutiami štátnych orgánov alebo aby sa čo najľahšie mohli domáhať náhrady škody, ktorú im štát spôsobil. Navrhovaná zmena je pre občanov výraznou bariérou a bude ich odrádzať od toho, aby sa domáhali náhrady škody od štátu.“

Novela tiež plánuje zvýšiť súdne poplatky za podanie žaloby proti nezákonným rozhodnutiam orgánov verejnej správy. Ak totiž štátny orgán vydá nezákonné rozhodnutie a poruší práva občana, občan sa môže domáhať zrušenia nezákonného rozhodnutia na súde. Zvyšujú sa všetky poplatky, výrazne sa však zvyšuje poplatok v prípade žaloby proti rozhodnutiam viacerých orgánov štátnej správy s pôsobnosťou pre celé územie SR, a to zo 66 € na 500 €. (Pôjde napr. o rozhodnutia Úradu jadrového dozoru, Štatistického úradu, Úradu na ochranu osobných údajov, Telekomunikačného úradu, Úradu pre verejné obstarávanie alebo Úradu priemyselného vlastníctva.) Súčasne, ak bola rozhodnutím tohto orgánu štátnej správy uložená aj pokuta, popri základnom poplatku 500 € bude treba podľa návrhu zákona zaplatiť za žalobu proti takémuto rozhodnutiu ešte aj sumu 1 % z výšky uloženej pokuty.

Tento zvýšený poplatok sa môže v mnohých prípadoch vzťahovať i na bežných občanov. Môže ísť napríklad o rozhodnutia Úradu jadrového dozoru, ktorý povoľuje stavby všetkých jadrových zariadení (napr. jadrových elektrární alebo skladov jadrového paliva). Tieto rozhodnutia majú významný vplyv na životné prostredie a môžu sa dotýkať veľkého množstva bežných občanov. Ak sa budú chcieť títo občania na súde brániť proti nezákonným rozhodnutiam úradu, budú musieť zaplatiť poplatok až vo výške 500 €, čo je pre mnohých z nich príliš vysoká suma, ktorú zaplatiť nemôžu.

Právnik Peter Wilfling spolupracujúci s VIA IURIS v tejto súvislosti dodáva: „Takáto výška poplatku je v rozpore s medzinárodným Aarhuským dohovorom, ktorý je pre Slovensko záväzný, a podľa ktorého má byť prístup občanov k súdu vo veciach životného prostredia 'nie nedostupne drahý'.

Podobne Štatistický úrad môže napríklad radovým občanom udeliť pokutu až do výšky 3320 €, ak sa bude nazdávať, že občan pri vypĺňaní štatistického formulára poskytol neúplné informácie alebo odovzdal vyplnený formulár po stanovenom termíne. Ak sa občan bude chcieť brániť proti nezákonnému rozhodnutiu úradu na súde, bude musieť zaplatiť až 533 €.

Úrad na ochranu osobných údajov môže podľa zákona o ochrane osobných údajov uložiť fyzickej alebo právnickej osobe pokutu až do výšky 331 939 €. Popri už aj tak vysokom súdnom poplatku 500 eur bude v takom prípade potrebné zaplatiť aj sumu 3 319 €.

Ak akýkoľvek orgán verejnej správy uloží rozhodnutím pokutu za porušenie zákona (tzv. správny delikt), aj vtedy bude podľa návrhu zákona potrebné zaplatiť okrem základného poplatku ešte aj sumu 1 % z výšky pokuty. V praxi to napríklad pre drobných podnikateľov môže znamenať významné predraženie súdneho konania. Stavebný úrad môže napríklad podľa stavebného zákona uložiť podnikateľovi pokutu až do výšky 165 970 €. Ak bude rozhodnutie o pokute nezákonné a podnikateľ sa bude chcieť proti nemu brániť na súde, bude musieť najprv zaplatiť sumu 1659 € (a tiež základný poplatok 70 €).

Darina Štoffová, právnička spolupracujúca s VIA IURIS sumarizuje: „Úlohou súdov pri preskúmavaní rozhodnutí štátnych orgánov je chrániť občanov pred štátom. Zavedením navrhovaných súdnych poplatkov však samotný štát sťaží občanom možnosť chrániť sa pred jeho nezákonným konaním, pričom mnoho občanov môže aj odradiť od domáhania sa nápravy na súde.
 

Ďalšie informácie:

 

VIA IURIS je občianske združenie, ktoré od roku 1993 pomáha ľuďom obhajovať svoje práva a zúčastňovať sa na rozhodovaní o veciach verejných. Prispieva k tomu, aby štátne orgány konali zodpovedne a zúčastňuje sa na reforme slovenského súdnictva.
 

Kontakt:

Peter Wilfling - wilfling@changenet.sk
Darina Štoffová - darina.stoffova@gmail.com
www.viaiuris.sk
 

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť