Z histórie združenia

Naše občianske združenie vzniklo v roku 1992. Má za sebou takmer dvadsaťročie činnosti naplnené množstvom rôznorodých aktivít.

 

Informácie o činnosti z predošlého obdobia nájdete nižšie.

Otvorený list MVO vláde: Výhrady k Národnému akčnému plánu rodovej rovnosti 2010-13

Bratislava, 31. 3. 2010 - Mimovládne organizácie, ktoré sa zaoberajú ľudskými právami žien, odoslali kompetentnej predstaviteľke a predstaviteľom vlády otvorený list so zásadnými výhradami k vládnemu návrhu Národného akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2010 – 2013 v tomto znení:

"Vážený pán predseda vlády Robert Fico,
vážená pani ministerka Viera Tomanová,
vážený pán podpredseda vlády Dušan Čaplovič,

Obraciame sa na Vás vo veci Národného akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2010 – 2013 (ďalej NAP), ktorý je práve v štádiu pripomienkového konania.

Stručná história združenia

Mimovládna nezisková organizácia Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) vznikla v roku 1992 ako samostatná právnická osoba – nadácia Minority Rights Group - Slovakia (MRG-S). 4. marca 1992 ju zaregistrovalo Ministerstvo vnútra SR pod registračným číslom VVS/1-900-90-10692. Nadáciu založila Minority Rights Group International (MRGI) so sídlom v Londýne, medzinárodná mimovládna organizácia zameraná na uplatňovanie prevencie v oblasti práv menšín.

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Odovzdávanie obsahu