Ponuka

AKTUÁLNE VÝSTUPY Z ČINNOSTI ODZ

 

Vybrané informácie o našej činnosti v aktuálnom období si môžete prečítať nižšie.

Informácie o našich ďalších aktivitách nájdete na týchto podstránkach:

V záujme posilnenia postavenia občanov a občianok vo vzťahu k verejnej moci na Slovensku sa podieľame na riešení niektorých konkrétnych problémov, ktoré vznikajú pri (ne)uplatňovaní občianskej participácie v bežnom živote.

Z množstva možností si vyberáme také prípady, ktoré prispievajú k pozitívnemu systémovému posunu v príslušnej problematickej oblasti a k zvýšeniu zodpovednosti kompetentných za správu vecí verejných. Ich riešenie zároveň posilňuje demokratické nástroje rozhodovania verejnej moci (napríklad slobodný prístup verejnosti k informáciám, jej reálnu účasť na rozhodovaní a pod.) a otvorené partnerské vzťahy medzi verejnosťou a verejnými či súkromnými inštitúciami. V neposlednom rade tieto kauzy pomáhajú dotknutému človeku alebo organizácii riešiť dôležitý praktický problém.

Pri riešení konkrétnych káuz využívame odborné kapacity právnych expertiek a expertov spolupracujúcich s naším združením. Veľmi dôležitou súčasťou pritom býva osobná zainteresovanosť jednotlivých občanov a občianok v týchto prípadoch a ich aktívna spolupráca s naším združením.

Ďalej uvádzame niektoré konkrétne prípady, na ktorých sa aktívne zúčastnilo aj naše združenie. Veríme, že informácie a skúsenosti v nich obsiahnuté inšpirujú i povzbudia iných pri riešení ich problémov s inštitucionálnou mocou.

Ponúkame možnosť "ušiť" vzdelávacie podujatie, tréning či školenie priamo na potreby Vašej organizácie.

Môžete sa inšpirovať podujatiami, ktoré sme už úspešne zorganizovali.

Informácie o nich nájdete nižšie.

JESENNÁ ŠKOLA ANTIDISKRIMINÁCIE

Koncom novembra organizujeme ďalšie zo zaujímavých interaktívnych podujatí - Jesennú školu antidiskriminácie. Netradičný vzdelávací tréning sa zameriava na odborný rast v oblasti ľudských práv a antidiskriminácie. Jeho absolventi a absolventky zvýšia aj svoj potenciál aktívne pomáhať diskriminovaným ľuďom.

Jesenná škola bude prebiehať prevažne formou zážitkového a interaktívneho vzdelávania. Zároveň poskytne možnosti zaujímavých stretnutí, výmeny skúseností a získavania praktických zručností v oblasti monitorovania (anti)diskriminácie. Umožní účastníkom a účastníčkam aktívne sa podieľať na aktivitách združenia ODZ, medziiným i monitoringu existujúcich verejných politík v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie.

Program pre študentov a študentky ZA ŽIVOT BEZ DISKRIMINÁCIE

Zaujímajú vás ľudské práva a diskriminácia?
Veríte, že aj vy môžete aktívne pomáhať diskriminovaným ľuďom?
Chcete odborne rásť a netradične sa vzdelávať?

Zapojte sa do programu združenia Občan, demokracia a zodpovednosť

ZA ŽIVOT BEZ DISKRIMINÁCIE

Program je určený študentom a študentkám práva, sociálnej práce, sociológie, politológie, ekonómie, manažmentu a iných humanitných odborov. Je zameraný na občiansku kontrolu fungovania verejných inštitúcií v oblasti dodržiavania ľudských práv a antidiskriminácie.


 

Čo vám program prinesie?

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Odovzdávanie obsahu