Nová publikácia o infozákone

Pezinok, 9. 4. 2012 (VIA IURIS) - Združenie VIA IURIS vydalo novú publikáciu o zákone č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o práve na informácie.

Publikáciu je možné v elektronickej forme voľne stiahnuť na internetovej stránke VIA IURIS.

POZVÁNKA pre študentov a študentky: Tréning občianskej participácie a antidiskriminácie - Bratislava

Pozývame aktívnych študentov a študentky na tréning zameraný na občiansku participáciu a kontrolu fungovania verejných inštitúcií v oblasti dodržiavania ľudských práv a antidiskriminácie. Okrem informácií a poznatkov z tejto sféry ponúkame aj rozvoj komunikačných zručností, posilnenie právneho povedomia (napr. o práve na informácie, práve na súkromie a iných ľudských právach) a získanie vedomostí o fungovaní verejných inštitúcií či tvorbe verejných politík. Následne si ich možno vyskúšať v praxi v aktivitách zameraných na občiansku kontrolu – či už v rámci aktivít nášho združenia, alebo vo svojej vlastnej organizácii, resp. činnosti.

Kedy a kde:

• streda 25. apríla 2012 v čase od 9:00 do 17:00 hod.
• priestory ODZ - Bratislava, ul. 29. augusta 38 (na rohu s Karadžičovou ul.) . . . . Mapka

Hlavné témy: prevencia diskriminácie, verejné politiky, zber dát, strategický monitoring v oblasti (anti)diskriminácie

Verejná diskusia: Sudcovia o sudcoch

Nadácia otvorenej spoločnosti (NOS - OSF) pozýva na verejnú diskusiu Sudcovia o sudcoch - Spomienka na sudcu Juraja Majchráka. Cieľom je vytvoriť priestor na výmenu rôznych pohľadov a názorov na súčasné problémy a výzvy súčasnej slovenskej justície. Diskusia poskytne možnosť verejnosti klásť otázky priamo sudcom a sudkyniam a ostatným domácim a zahraničným odborníkom/odborníčkam. Diskusia sa koná rok od smrti významného slovenského sudcu Juraja Majchráka.

Kedy a kde:

• sobota 14. apríla 2012 od 18.00
• KC Dunaj - Bratislava, vchod z Nedbalovej ulice, 4. posch. (centrum)
 

Monitoring verejných inštitúcií v oblasti antidiskriminácie

V prvom štvrťroku 2012 sme realizovali overovací monitoring uplatňovania práva na rovnosť a nediskrimináciu z dôvodu veku s dôrazom na aktívne starnutie, ako záverečnú fázu projektu Zvyšovanie kapacít a tvorba nástrojov pre monitoring dodržiavania princípu rovnosti a zásady rovnakého zaobchádzania verejnými inštitúciami pri realizácii ich zodpovedností v oblasti ľudských práv podporeného Úradom vlády SR. Monitoring sme uskutočnili na overenie návrhu metodológie monitorovania toho, ako verejné inštitúcie dodržiavajú princíp rovnosti a zásady rovn(ak)ého zaobchádzania v praxi. Hlavným cieľom projektu bolo prispieť k riešeniu problematiky prípravou tejto metodológie.

V rámci projektu sme prostredníctvom žiadostí o informácie oslovili rôzne inštitúcie. Žiadosti sa týkali dodržiavania zásady rovn(ak)ého zaobchádzania a princípu rovnosti vo vzťahu k osobám nad 45 rokov a tiež aktivít súvisiacich s Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012. Všetky odpovede sme spracovali v správe, ktorá analyzuje súčasný stav v tejto oblasti, identifikuje prekážky v odstraňovaní diskriminácie a ponúka odporúčania na systémové zmeny potrebné vzhľadom na platnú legislatívu i záväzky SR v danej oblasti.

Výzva Robertovi Ficovi na systémový prístup k podpore ľudských práv

Bratislava, 22. 3. 2012 (MVO) - Členovia a členky Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami dnes zaslali výzvu Robertovi Ficovi, poverenému zostavením vlády, na pokračovanie v riešení problematiky ľudských práv, vrátane zachovania postu podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny.

Adriana Mesochoritisová, členka rady vlády pre ľudské práva a predsedníčka občianskeho združenia Možnosť voľby uviedla: "Nemôžeme podľahnúť tendencii odsúvať bokom agendy, ktoré sa zdajú z ekonomickej perspektívy nedôležité. Práve naopak. Tragická história nás učí, že práve v čase ekonomickej recesie musíme ešte viac dbať o dodržiavanie základných ľudských práv."

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Odovzdávanie obsahu