MONITOR: Diskrimináciu žien štát priznáva, no veľmi nerieši

Bratislava, 26. 6. 2012 (Pravda) - Napriek miernemu pokroku v zrovnoprávňovaní oboch pohlaví je situácia na Slovensku už roky rovnaká - ženy sú na tom v porovnaní s mužmi horšie takmer vo všetkých sférach verejného aj súkromného života. "Ženy sú diskriminácii vystavené v oveľa väčšej miere ako muži," konštatuje najnovšia Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2011. Dokument vypracovaný ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny včera rezortný šéf Ján Richter predložil sociálnym partnerom z tripartity.

ODZ: 20 rokov na ceste k rovnosti

Bratislava, 14. 6. 2012 (ODZ) - Ani sme sa nenazdali a ubehlo 20 rokov na ceste k rovnosti... Počas celého tohto obdobia informujeme, argumentujeme, vzdelávame a presviedčame, že ľudské práva patria všetkým ľuďom a nediskriminovať sa oplatí.
 

Foto: Margaréta Vozáriková (ODZ)
 

DOTAZNÍK: Odhaľovanie bariér v ochrane pred diskrimináciou (do 22. 6.)

Stretli ste sa s diskrimináciou? Chcete pomôcť pri jej odstraňovaní?

Prosíme, vyplňte anonymný online dotazník zameraný na odhaľovanie bariér v prístupe k právnym prostriedkom ochrany pred diskrimináciou.

Jeho vyplnenie trvá asi 3 minúty.

Šarlota PUFFLEROVÁ: Musí byť jasné, kto za čo nesie zodpovednosť

Pravda, 29. 5. 2012

Tak ako sa budú meniť potreby ľudí napríklad v súvislosti so starnutím obyvateľstva, zmenia sa aj problémy, ktoré riešia jednotlivé ministerstvá. Aj preto zrušenie postu podpredsedu vlády pre ľudské práva a menšiny považuje Šarlota Pufflerová z mimovládnej organizácie Občan, demokracia a zodpovednosť za krok späť.

ŠKOLENIE PRE ZAMESTNÁVATEĽOV, MANAŽÉRKY A MANAŽÉROV: Bez diskriminácie získame viac

Význam prevencie pri uplatňovaní práva na rovnosť

  • Ako vytvoriť dôstojné a nediskriminačné prostredie na plnú sebarealizáciu zamestnankýň a zamestnancov? Ako zabezpečiť prístup k tovarom a službám bez diskriminácie?
  • Možno sa vytváraním takéhoto prostredia vyhnúť prípadným súdnym sporom? Pomáha také prostredie zvýšiť kredit firmy alebo organizácie?
  • Ako sa prejavuje diskriminácia a môže byť aj neúmyselná? Môže byť prevencia pred diskrimináciou prínosom? Majú organizácie a firmy zákonnú povinnosť realizovať prevenciu v súvislosti so zákazom diskriminácie?

Na tieto a mnohé ďalšie otázky Vám môžeme poskytnúť odpovede na školení Bez diskriminácie získame viac - Význam prevencie pri uplatňovaní práva na rovnosť. Školenie realizujeme interaktívnou a patricipatívnou formou - tvoria ho odborné prezentácie spojené s diskusiou a riešenie modelových prípadov v skupinách.

Cieľová skupina:

Zamestnávatelia zo súkromného a verejného sektora, manažérky a manažéri, vedúce pracovníčky a pracovníci orgánov verejnej správy, mimovládnych organizácií a pod. Školenie sa uskutoční v skupine s počtom 12 - 15 osôb.

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Odovzdávanie obsahu