KAMPAŇ: Diskriminácia je ilegálna. Bojujte proti nej.

Brusel, 30. 4. 2012 (EK/Justice/Stop Discrimination) - V roku 2012 prebieha nová fáza kampane For Diversity. Against Discrimination. - Za rozmanitosť. Proti diskriminácii. vo forme reklamnej kampane. Zámerom Európskej komisie je pritiahnuť pozornosť k diskriminácii na pracovisku a nasmerovať ľudí čeliacich diskriminácii do národných inštitúcií, ktoré sa venujú rovnosti. Tam môžu nájsť ďalšie informácie o svojich právach a žiadať o radu či pomoc. Kampaň zahŕňa tlačovú, "outdoorovú" a online reklamu vo všetkých 23 oficiálnych jazyokch EÚ.
 

 

ODZ: Vieme verejnými politikami predísť diskriminácii?

Občiansky monitoring antidiskriminačných opatrení v praxi verejných inštitúcií

Bratislava, 26. 4. 2012 (ODZ) – Od rozpadu nedemokratického režimu v novembri 1989 uplynulo už vyše 22 rokov, nedávno na Slovensku nastúpila deviata vláda. Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť však konštatuje, že situácia v oblasti uplatňovania princípu rovnosti a zásady rovnakého zaobchádzania sa takmer nezmenila. „Odstraňovanie diskriminácie by malo byť bežnou súčasťou nášho každodenného života. Niet takých ľudí, čo by ju chceli zažívať na vlastnej koži. Nediskriminovať jednotlivé osoby i celé spoločenské skupiny je jedným zo základných princípov slobodnej občianskej spoločnosti. Na to však nestačí, aby verejné inštitúcie iba dodržiavali zásadu rovnakého zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona – hoci ani to často nerobia,“ uvádza Šarlota Pufflerová, výkonná riaditeľka združenia Občan, demokracia a zodpovednosť.
 

Foto: Margaréta Vozáriková (ODZ)
 

Priority novej ombudsmanky

Bratislava, 19. 4. 2012 (Najpravo.sk/VOP) - Zlepšiť informovanosť nielen o práci Kancelárie, ale aj o poslaní ombudsmanky, zefektívniť opatrenia a priblížiť sa k občanom – to sú základné priority, ktoré si po nástupe do funkcie určila verejná ochrankyňa práv.

ODZ: Antidiskriminačný zákon sa nedarí uplatňovať v praxi

Analýza implementácie práva na rovnosť a nediskrimináciu na Slovensku

Bratislava, 11. 4. 2012 (ODZ) - Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) vypracovalo koncom marca analýzu Monitoring uplatňovania práva na rovnosť a nediskrimináciu z dôvodu veku s dôrazom na aktívne starnutie. Ide o správu z overovacieho monitoringu, ktorá analyzuje súčasný stav uplatňovania zásady rovného zaobchádzania a princípu rovnosti vo vzťahu k osobám starším ako 45 rokov. Správa taktiež identifikuje prekážky v odstraňovaní diskriminácie, ponúka súhrnnú interpretáciu situácie v SR a odporúčania systémových zmien potrebných vzhľadom na legislatívu a záväzky SR. Overovací monitoring bol súčasťou prípravy návrhu komplexnej metodológie monitoringu, ktorá by mala prispieť k postupnému riešeniu problémov v tejto oblasti. Realizoval sa v rámci projektu podporeného Úradom vlády SR.

POZVÁNKA pre študentov a študentky: Tréning občianskej participácie a antidiskriminácie – Košice

Pozývame aktívnych študentov a študentky na tréning zameraný na občiansku participáciu a kontrolu fungovania verejných inštitúcií v oblasti dodržiavania ľudských práv a antidiskriminácie. Okrem informácií a poznatkov z tejto sféry ponúkame aj rozvoj komunikačných zručností, posilnenie právneho povedomia (napr. o práve na informácie, práve na súkromie a iných ľudských právach) a získanie vedomostí o fungovaní verejných inštitúcií či tvorbe verejných politík. Následne si ich možno vyskúšať v praxi v aktivitách zameraných na občiansku kontrolu – či už v rámci aktivít nášho združenia, alebo vo svojej vlastnej organizácii, resp. činnosti.

Kedy a kde:

• piatok 27. apríla 2012 v čase od 9:00 do 16:30 hod.
• priestory Právnickej fakulty UPJŠ - Košice, Kováčska 30, 2. posch., miestnosť č. 14

Hlavné témy: ľudské práva, (anti)diskriminácia, občianska participácia, zákon o slobodnom prístupe k informáciám

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Odovzdávanie obsahu