MONITOR: Bez diskriminácie získame viac

Changenet.sk, 27. 7. 2012

Právo na rovnosť - i napriek tomu, že je na Slovensku dobre ukotvené v zákonoch - sa nestretáva s ováciami, ako to naopak býva pri mnohých populistických (i keď dobre znejúcich, ale povrchných) témach. Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť, jeho členky a členovia sa dlhodobo snažia v tejto oblasti šíriť osvetu. Záujem zo strany ľudí, organizácií a firiem však zatiaľ nie je taký veľký, ako by si táto téma zaslúžila.

VIA IURIS: Borecova novela sťaží vymáhanie škody od štátu

Bratislava, 19. 7. 2012 (SITA) - Občianske združenie VIA IURIS kritizuje novelu zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, ktorú pripravilo ministerstvo spravodlivosti na čele s Tomášom Borecom. Podľa združenia nová legislatíva oslabuje vyvodzovanie zodpovednosti za škodu voči verejným činiteľom, aj keď sa táto zodpovednosť už teraz vyvodzuje minimálne.

IVO: Kvalita demokracie na Slovensku sa po výmene vlád nezmenila

Bratislava, 12. 7. 2012 (SITA) - Úroveň demokracie v druhom štvrťroku 2012 zostala aj po zmene vlády Ivety Radičovej za vládu Roberta Fica na rovnakej úrovni ako v prvom štvrťroku tohto roka. Konštatuje to Inštitút pre verejné otázky (IVO) v pravidelnom hodnotení kvality demokracie IVO Barometer. Obidva kvartály ohodnotili celkovou známkou 2,8.

MONITOR: Smeruje verejná mienka na Slovensku k podpore ideí krajnej pravice?

Nový výskum o pravicovom extrémizme

Bratislava, 4. 7. 2012 (OSF) - Nadácia otvorenej spoločnosti ‐ Open Society Foundation (NOS‐OSF) a Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) vydávajú výskumnú správu Verejná mienka v oblasti pravicového extrémizmu. Odpovedá na otázky, aký je potenciál šírenia pravicového extrémizmu na Slovensku a aká je podpora pravicového extrémizmu slovenskou verejnosťou.

MONITOR: Vládni splnomocnenci pre rómske komunity a pre rozvoj občianskej spoločnosti prechádzajú pod ministerstvo vnútra

Bratislava, 28. 06. 2012 (MV SR) - Pôsobnosť splnomocnenca vlády pre rómske komunity a tiež splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti od 1. septembra 2012 prechádza na ministerstvo vnútra - rozhodol o tom kabinet na svojom rokovaní dňa 27. júna 2012. Obidvoch splnomocnencov bude vymenúvať a odvolávať vláda. Na zabezpečenie ich činnosti ministerstvo splnomocnencom zriadi úrady, ktoré každý rok predložia správu o svojej činnosti. Splnomocnenci majú postavenie poradných orgánov vlády.

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Odovzdávanie obsahu