SYMPÓZIUM: Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite

Bratislava, 25. 10. 2012 (PROGRESS) - Realizačný tím projektu Progress 2012 Rovnosť v slovenskej realite pozýva na regionálne sympózium Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite. Sympózium sa uskutoční 15. – 16. novembra 2012 (štvrtok - piatok) v hoteli Bôrik v Bratislave. Záštitu nad ním prevzal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Facilitovať budú Dušan Ondrušek a Karolína Miková (PDCS).

Program:

  • Lepšie uplatňovanie antidiskriminačnej legislatívy prostredníctvom identifikovania bariér
  • Rozvoj verejnej politiky zameranej na boj proti diskriminácii a presadzovanie rovnosti v praxi
  • Podpora šírenia informácií o politike a legislatíve EÚ a SR v oblasti antidiskriminácie

 

Pozývame na tréning: Jesenná škola antidiskriminácie

Bratislava, 19. 10. 2012 (ODZ) - Koncom novembra organizujeme ďalšie zo zaujímavých interaktívnych podujatí - Jesennú školu antidiskriminácie. Netradičný vzdelávací tréning sa zameriava na odborný rast v oblasti ľudských práv a antidiskriminácie. Jeho absolventi a absolventky zvýšia aj svoj potenciál aktívne pomáhať diskriminovaným ľuďom.

Jesenná škola bude prebiehať prevažne formou zážitkového a interaktívneho vzdelávania. Zároveň poskytne možnosti zaujímavých stretnutí, výmeny skúseností a získavania praktických zručností v oblasti monitorovania (anti)diskriminácie. Umožní účastníkom a účastníčkam aktívne sa podieľať na aktivitách združenia ODZ, medziiným i monitoringu existujúcich verejných politík v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie.

Aktívne starnutie na trhu práce

ODZ, 10. 10. 2012
Bibiána Pufflerová

Členské krajiny EÚ v súčasnosti čelia neľahkej situácii ekonomickej recesie, ktorú priniesla dlhotrvajúca finančná kríza. Tá však nie je jedinou alarmujúcou skutočnosťou, ktorá sužuje Európu v posledných rokoch. Na povrch sa postupne dostávajú dlho ignorované prognózy demografického vývinu európskej populácie, ktoré s istotou predpovedajú radikálnu zmenu usporiadania spoločnosti. V nasledujúcich rokoch sa zmena štruktúry obyvateľstva najviac prejaví na rapídnom náraste počtu starších ľudí a poklese podielu mladšej generácie na trhu práce. Krajiny s vyššou životnou úrovňou pocítia tieto zmeny ešte intenzívnejšie vďaka narastajúcemu priemernému veku dožitia.

Irena BIHARIOVÁ: Kotleba ani netuší, čo s Rómami. My áno

SME, 3. 10. 2012

Mimovládne organizácie sa tak sústredili na presviedčanie politikov, že zabudli na päť miliónov ľudí. Časť z nich teraz stojí v uliciach a požaduje riešenia, ktoré by škodili aj im.

Nie som hlasom celého mimovládneho sektora, a preto nemôžem hovoriť v mene všetkých ľudskoprávnych organizácií. Napriek tomu si trúfam subjektívne skonštatovať, že v niečom sme my, ľudskoprávni aktivisti, predsa len zlyhali: nedokázali sme vám – obyčajným ľuďom, stojacim mimo našich aktivít – dostatočne nahlas a zrozumiteľne tlmočiť naše riešenia.

DISKUSIA: Vymožiteľnosť práva vs. slovenská realita

Bratislava, 3. 10. 2012 (VOP) - Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová pozýva na otvorenú diskusiu

Vymožiteľnosť práva vs. slovenská realita

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Odovzdávanie obsahu